Publications of 2009


Publications of 2009

Kun-Mu Lee, Shi-Jhang Wu, Chia-Yuan Chen, Chun-Guey Wu, Masashi Ikegami, Kozo Miyoshi, Tsutomu Miyasaka and Kuo-Chuan Ho
Journal of Materials Chemistry, 28 ( 2009)

Fang-Chung Chen1,2, Jyh-Lih Wu1,3, Chia-Ling Lee1,2, Yi Hong1,2, Chun-Hong Kuo4, and Michael H. Huang
Applied Physics Letters, 95 (2009)