Publications of 2010


Publications of 2010

Jen-Hsien Huang, Kuang-Chieh Li, Dhananjay Kekuda, Hari Hara Padhy, Hong-Cheu Lin, Kuo-Chuan Ho and Chih-Wei Chu 
J. Mater. Chem., published online (2010)

Jen-Hsien Huang, Fan-Ching Chien, Peilin Chen, Kuo-Chuan Ho and Chih-Wei Chu
Anal. Chem., 82, 16691673 (2010)

Guan-Yu Chen, Chien-Ming Chiang, Dhananjay Kekuda, Shang-Che Lan, Chih-Wei Chu, Kung-Hwa Wei
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 48,16691675, published online (2010)

Guan-yu Chen, Shang-che Lan, Po-yu Lin, Chih-wei Chu, Kung-hwa Wei
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 48, 44564464 ( 2010)

Duryodhan Sahu, Harihara Padhy, Dhananjaya Patra, Jen-hsien Huang, Chih-wei Chu, Hong-Cheu Lin
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 48, 58125823 ( 2010)

Harihara Padhy, Duryodhan Sahu, I-Hung Chiang, Dhananjaya Patra, Dhananjay Kekuda, Chih-Wei Chu and Hong-Cheu Lin 
J. Mater. Chem., 21 , 1196-1205 (2011)

K. Y. Lai, G. J. Lin, Y.-L. Lai, Y. F. Chen, and J. H. He 
Applied Physics Letters, 96 (2010)

Chun-Ying Huang, Ying-Jay Yang, Ju-Ying Chen, Chun-Hsiung Wang, Yang-Fang Chen, Lu-Sheng Hong, Chie-Sheng Liu, and Chia-Yin Wu
Applied Physics Letters, 97 (2010)

Jian-Ging Chen, Chia-Yuan Chen, Chun-Guey Wu, Chia-Yu Lin, Yi-Hsuan Lai, Chun-Chieh Wang, Hsin-Wei Chen, R. Vittal, Kuo-Chuan Ho 
Journal of Materials Chemistry ( 2010)

Jheng-Ying Li, Chia-Yuan Chen, Chuan-Pei Lee, Szu-Chien Chen, Tsu-Han Lin, Hui-Hsu Tsai, Kuo-Chuan Ho, and Chun-Guey Wu
Organic Letters, 12 (2010)

Shi-Jhang Wu, Chia-Yuan Chen, Jian-Ging Chen, Jheng-Ying Li, Yung-Liang Tung, Kuo-Chuan Ho, Chun-Guey Wu
Dyes and Pigments, 84 (2010) 

Fang-Chung Chen, Chu-Jung Ko, Jyh-Lih Wu, Wei-Chi Chen
Solar Energy Materials and Solar Cells, 94, 2426-2430 (2010)

Fang-Chung Chen1,2, Shang-Chieh Chien1,3, and Guan-Lin Cious
Applied Physics Letters, 97 (2010)

Fang-Chung Chen, Jyh-Lih Wu, Yi Hung 
Applied Physics Letters, 96 (2010)

Fang-Chung Chen and Cheng-Hao Lin
Journal of Physics D: Applied Physics , 43 (2010)

Yungting Chen, Tzuhuan Cheng, Chungliang Cheng, Chunhsiung Wang, Chihwei Chen, Chihming Wei, and YangFang Chen
Optics Express, 18, 56-62 (2010)

Lijun Huo, Jianhui Hou, Shaoqing Zhang, Hsiang-Yu Chen, and Yang Yang.
Angewandte Chemie International Edition, 49, 1500 1503 (2010) 

Srinivas Sista,Mi-Hyae Park, Ziruo Hong,Yue Wu,Jianhui Hou, Wei Lek Kwan, Gang Li, Yang Yang
Advanced Materials, 22, 380-383 (2010)

Srinivas Sista, Ziruo Hong, Mi-Hyae Park, Zheng Xu, Yang Yang.
Advanced Materials, 22, E77-E80 (2010)

Li-Min Chen, Ziruo Hong, Wei Lek Kwan, Cheng-Hsueh Lu, Yi-Feng Lai, Bao Lei, Chuan-Pu Liu, and Yang Yang.
ACS Nano, 4 (8), 47444752 (2010)

Li-Min Chen, Zheng Xu, Ziruo Hong and Yang Yang.
Journal of Materials Chemistry, 20, 2575 - 2598 (2010)

Wei-Chen Tu, Yi-Tsung Chang, Chieh-Hung Yang, Dan-Ju Yeh, Chung-I Ho, Chun-Yuan Hsueh, and Si-Chen Lee
APPLIED PHYSICS LETTERS, 97( 2010)