Publications of 2011


Publications of 2011

Dhananjaya Kekuda, Jen-Shein Huang, Chih-Wei Chu
Solar Energy Materials & Solar Cells ,95, 419422 (2011)

Lai, K.Y.; Lin, G.J.; Chen, C.-Y.; Lai, Y.-L.; He, J.H.; 
Electron Device Letters, 32 (2011)

Chun-Ying Huang, Di-Yan Wang, Chun-Hsiung Wang, Yaw-Tyng Wang, You-Ting Jiang, Ying-Jay Yang, Chia-Chun Chen and Yang-Fang Chen
Journal of Physics D: Applied Physics, 44 (2011)

Chiang-Ting Chen, Fang-ChiHsu, Shang-WeiKuan, Yang-FangChen
Solar Energy Materials & Solar Cells, 95, 740744(2011)

C W Lin, D Y Wang, Y T Wang, C C Chen, Y J Yang, Y F Chen
Solar Energy Materials & Solar Cells, 95, 11071110 (2011)

L.K. Yeh, K.Y. Lai, G.J. Lin, P.H. Fu, H.C. Chang, C.A. Lin and J.H. He
Adv. Energy Mater. 1, 506-510 (2011) 

G.J. Lin, K.Y. Lai, C.A. Lin, Y.L. Lai and J.H. He
IEEE Electron Dev. Letts., 32, 1104-1106 (2011) 

Harihara Padhy, Duryodhan Sahu, I-Hung Chiang, Dhananjaya Patra, Dhananjay Kekuda, Chih-Wei Chu and Hong-Cheu Lin
J. Mater. Chem., 21 , 1196-1205 (2011)

Shin-Hung Tsai, Hung-Chih Chang, Hsin-Hua Wang, Szu-Ying Chen, Chin-An Lin, Show-An Chen, Yu-Lun Chueh, Jr-Hau He
ACS NANO , 5, 9501-9510 (2011)

Chieh-Hung Yang; Chun-Yuan Hsueh; Dan-Ju Yeh; Chung-I Ho; Chyi-Ming Leu; Yung-Hui Yeh; Si-Chen Lee
IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, 32, 1254-1256 (2011)

Yong Zhang , Shang-Chieh Chien , Kung-Shih Chen , Hin-Lap Yip , Ying Sun , Joshua A. Davies , Fang-Chung Chen and Alex K.-Y. Jen
Chem. Commun., , 47, 11026-11028 (2011)

Chang-Zhi Li , Shang-Chieh Chien , Hin-Lap Yip , Chu-Chen Chueh , Fang-Chung Chen , Yutaka Matsuo , Eiichi Nakamura and Alex K.-Y. Jen 
Chem. Commun., 47, 10082-10084 (2011)

Ying Sun , Shang-Chieh Chien , Hin-Lap Yip , Yong Zhang , Kung-Shih Chen , David F. Zeigler , Fang-Chung Chen , Baoping Lin and Alex K.-Y. Jen
J. Mater. Chem., 21, 13247-13255 (2011)

Dimitrov, Dimitre Z.; Lin, ChingHsi; Du, ChenHsun; Lan, ChungWen
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE, 208, 2926-2933 (2011)

Min-Hsin Yeh , Lu-Yin Lin , Chuan-Pei Lee , Hung-Yu Wei , Chia-Yuan Chen , Chun-Guey Wu , R. Vittal and Kuo-Chuan Ho
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, 21, 19021-19029 (2011)

Jun Yang, Jingbi You, Chun-Chao Chen, Wan-Ching Hsu, Hai-ren Tan, Xing Wang Zhang, Ziruo Hong, and Yang Yang.
ACS Nano, 5, 62106217 (2011)