Publications of 2012


Publications of 2012

D.S. Tsai, C.F. Kang, H.H. Wang, C.A. Lin, J.J. Ke, Y.H. Chu and J.H. He
Optics Lett. 37, 1112-1114 (2012)

Xia Guo, Maojie Zhang, Lijun Huo, Feng Xu,Yue Wu and Jianhui Hou
J. Mater. Chem., 2012, 22, 2102421031

Xia Guo, Maojie Zhang, Jiahui Tan , Shaoqing Zhang , Lijun Huo , Wenping Hu , Yongfang Li , and Jianhui Hou
Adv. Mater. 2012

Long Ye, Shaoqing Zhang, Wei Ma, Benhu Fan, Xia Guo, Ye Huang, Harald Ade, Jianhui Hou
Adv. Mater. 2012

Lijun Huo, Long Ye, Yue Wu, Zhaojun Li, Xia Guo, Maojie Zhang, Shaoqing Zhang, and Jianhui Hou
Macromolecules 2012, 45, 69236929

Yang W, Duan HS, Bob B, Zhou H, Lei B, Chung CH, Li SH, Hou WW, Yang Y.
Adv. Mater. 2012

D.S. Tsai, C.A. Lin, W.C. Lien, H.C. Chang, Y.L. Wang and J.H. He
ACS Nano, 5, 7748-7753 (2011)

P.H. Fu, G.J. Lin, C.H. Ho, C.A. Lin, C.F. Kang, Y.L. Lai, K.Y. Lai and J.H. He
Appl. Phys. Lett.,100(2012)

G.J. Lin, K.Y. Lai, C.A. Lin and J.H. He 
Optics Lett., 37, 61-63 (2012)

Letian Dou, Jingbi You, Jun Yang, Chun-Chao Chen, Youjun He, Seiichiro Murase, Tom Moriarty, Keith Emery, Gang Li and Yang Yang.
Nature Photonics ,6, 180185 (2012)

Tsung-Hsien Kuo , Fang-Chung Chen , Juo-Hao Li , Annie Tzuyu Huang , Jen-Hsien Huang , Kuo-Chuan Ho and Chih-Wei Chu
J. Mater. Chem., 22, 1364-1369(2012)

Hong-Jhang Syu, Shu-Chia Shiu, Ching-Fuh Lin
Solar Energy Materials and Solar Cells,98,267272(2012)

Jingbi You, Chun-Chao Chen, Letian Dou, Seiichiro Murase, Hsin-Sheng Duan, Steve Hawks, Tao Xu, Hae Jung Son, Luping Yu, Gang Li, Yang Yang.
Advanced Materials, 24, 5267-5272 (2012) 

Guo Chen, Hisahiro Sasabe, Zhongqiang Wang, Xiaofeng Wang, Ziruo Hong, Junji Kido and Yang Yang.
Phys. Chem. Chem. Phys., 14, 14661-14666 (2012)

Chun-Chao Chen, Letian Dou, Rui Zhu, Choong-Heui Chung, Tze-Bin Song, Yue Bing Zheng, Steve Hawks, Gang Li, Paul S. Weiss, and Yang Yang.
ACS Nano, 6, 7185-7190 (2012)

Wenbing Yang, Hsin-Sheng Duan, Brion Bob, Huanping Zhou, Bao Lei, Choong-Heui Chung, Sheng-Han Li, William W. Hou, Yang Yang.
Advanced Materials, 24, 6323-6329 (2012)

Jingbi You, Xuanhua Li, Feng-xian Xie, Wei E. I. Sha, Johnson H. W. Kwong, Gang Li, Wallace C. H. Choy and Yang Yang.
Advanced Energy Materials, 2, 1203-1207 (2012)

Huanping Zhou, Tze-Bin Song, Choong-Heui Chung, Bao Lei, Brion Bob, Rui Zhu, Hsin-Sheng Duan, Chia-Jung Hsu and Yang Yang.
Advanced Energy Materials, 2, 1368-1374 (2012)

Guo Chen, Daisuke Yokoyama, Hisahiro Sasabe, Ziruo Hong, Yang Yang, and Junji Kido.
Appl. Phys. Lett. 101, 083904 (2012)

Letian Dou, Jing Gao, Eric Richard, Jingbi You, Chun-Chao Chen, Kitty C. Cha, Youjun He, Gang Li, and Yang Yang.
Journal of American Chemical Society, 134 (24), 1007110079 (2012)

Guo Chen, Hisahiro Sasabe, Zhongqiang Wang, Xiao-Feng Wang, Ziruo Hong, Yang Yang, Junji Kido.
Advanced Materials, 24, 27682773 (2012)

Qian, D. P.; Ye, L.; Zhang, M. J.; Liang, Y. R.; Li, L. J.; Huang, Y.; Guo, X.; Zhang, S. Q.; Tan, Z. A.; Hou, J. H.
Macromolecules 2012, 45, 9611-9617

Guo, X.; Zhang, M. J.; Huo, L. J.; Xu, F.; Wu, Y.; Hou, J. H.
J. Mater. Chem. 2012, 22, 21024-21031