Publications of 2014

Publications of 2014


Huanping Zhou, Qi Chen, Gang Li, Song Luo, Tze-bin Song, Hsin-Sheng Duan, Ziruo Hong, Jingbi You, Yongsheng Liu, Yang Yang.
Science, 2014, 345, 542

Jingbi You, Ziruo Hong, Yang (Michael) Yang, Qi Chen, Min Cai, Tze-Bin Song, Chun-Chao Chen, Shirong Lu, Yongsheng Liu, Huanping Zhou, and Yang Yang.
ACS Nano, 2014, ASAP 

Qi Chen, Huanping Zhou, Ziruo Hong, Song Luo, Hsin-Sheng Duan, Hsin-Hua Wang, Yongsheng Liu, Gang Li, and Yang Yang.
Journal of American Chemical Society, 2014 (ASAP)

Wan-Ching Hsu, Huanping Zhou, Song Luo, Tze-Bin Song, Yao-Tsung Hsieh, Hsin Sheng Duan, Shenglin Ye, Wenbing Yang, Chia Jung Hsu, Chengyang Jiang, Brion Bob, and Yang Yang.
ACS Nano, 2014, 8 (9)

Jingbi You, Yang (Michael) Yang, Ziruo Hong, Tze-Bin Song, Lei Meng, Yongsheng Liu, Chengyang Jiang, Huanping Zhou, Wei-Hsuan Chang, Gang Li, and Yang Yang.
Applied Physics Letters 105, 2014, 183902 

Hong Zhang, Hamed Azimi, Yi Hou, Tayebeh Ameri, Thomas Przybilla, Erdmann Spiecker, Mario Kraft, Ullrich Scherf, and Christoph J. Brabec
Chem. Mater., 2014, 26(18), 5190-5193

Yu YY, Chiang RS, Hsu HL, Yang CC, Chen CP
Nanoscale, 2014, 6 (19), 11403-11410

Hsiang Lin Hsu, Chih Ping Chen, Jia Yaw Chang, Yang Yen Yu, and Yu Kai Shen
Nanoscale, 2014, 6, 10281-10288

Planar heterojunction perovskite / PC71BM solar cells with enhanced open-circuit voltage via a (2/1)-step spin-coating process
Shien Huang Chiang, Zong Liang Tseng and Chun Guey Wu
J. Mater. Chem. A., 2014, 2, 15897-15903

Shien Huang Chiang, Kuen Feng Lin, Chien Hung Chiang, Sheng Hui Chen and Chun Guey Wu
The Scientific World Journal, 2014, Article ID 128414, 6 pages

Jing Gao, Wei Chen, Letian Dou, Chun-Chao Chen, Wei-Hsuan Chang, Yongsheng Liu, Gang Li, Yang Yang.
Advanced Materials, 2014, 26, 31423147 

Chun-Chao Chen, Wei-Hsuan Chang, Ken Yoshimura, Kenichiro Ohya, Jingbi You, Jing Gao, Zirou Hong, and Yang Yang.
Advanced Materials, 2014, 26, 5670-5677 

Huanping Zhou, Qi Chen, Gang Li, Song Luo, Tze-bin Song, Hsin-Sheng Duan, Ziruo Hong, Jingbi You, Yongsheng Liu, Yang Yang.
Science, 2014, 345, 542

Jingbi You, Ziruo Hong, Yang (Michael) Yang, Qi Chen, Min Cai, Tze-Bin Song, Chun-Chao Chen, Shirong Lu, Yongsheng Liu, Huanping Zhou, and Yang Yang.
ACS Nano, ASAP (2014)

Qi Chen, Huanping Zhou, Ziruo Hong, Song Luo, Hsin-Sheng Duan, Hsin-Hua Wang, Yongsheng Liu, Gang Li, and Yang Yang.
Journal of American Chemical Society, ASAP (2014)

Jing Gao, Wei Chen, Letian Dou, Chun-Chao Chen, Wei-Hsuan Chang, Yongsheng Liu, Gang Li, Yang Yang.
Advanced Materials, 2014, 26, 31423147 

G.D. Spyropoulos, P. Kubis, N. Li, D. Baran, L. Lucera, M. Salvador, T. Ameri, M. M. Voigt, F. C. Krebs, and C. J. Brabce
Energy Environ. Sci., 2014, Advanced Article 

Anastasiia Solodovnyk, Andre Hollmann, Andres Osvet, Karen Forberich, Edda Stern, Miroslaw, Batentschuk, Robin Klupp Taylor, C. J. Brabce
SPIE Proceedings, 2014, 9178, Next Generation Technologies for Solar Energy Conversion V, 917806

Koen Vandewal, Johannes Widmer, Thomas Heumueller, Christoph J. Brabec, Michael D. McGehee, Karl Leo, Moritz Riede, Alberto Salleo
Advanced Materials, 2014, 26 (23), 3839-3843

Ning Li, Derya Baran, George D. Spyropoulous, Hong Zhang, Stephane Berny, Mathieu Turbiez, Tayebeh Ameri, Frederik C. Krebs, Christoph J. Brabec
Advanced Energy Materials, 2014, 4 (11)

Hamed Azimi, Yi Hou, Christoph J. Brabec
Energy Environ. Sci., 2014, 7, 1829-1849

I. T. Sachs-Quintana, Thomas Heumuller, William R. Mateker, Darian E. Orozco, Rongrong Cheacharoen, Sean Sweetnam, Christoph J. Brabec, Michael D. McGehee
Advanced Functional Materials, 2014, 24 (25), 3978-3985

Meng-Lin Tsai, Sheng-Han Su, Jan-Kai Chang, Dung-Sheng Tsai, Chang-Hsiao Chen, Chih-I Wu, Lain-Jong Li, Lih-Juann Chen, Jr-Hau He 
ACS Nano, 2014, 8 (8), 8317-8322

Wenjing Zhang, Chih-Piao Chuu, Jing-Kai Huang, Chang-Hsiao Chen, Meng-Lin Tsai, Yung-Huang Chang, Chi-Te Liang, Yu-Ze Chen, Yu-Lun Chueh, Jr-Hau He, Mei-Yin Chou, Lain-Jong Li 
Scientific Reports 4, 2014, 3826 

Sönmezoğlu S., Akyurek C., Akis H. 
Optoelectronics, 2014, 8 (6), 270-276 

Pei Cheng, Yuze Lin, Natalia K. Zawacka, Thomas R. Andersen, Wenging Liu, Eva Bundgaard, Mikkel JØrgensen, Hongzheng Chen, Frederik C. Krebs, Xiaowei Zhan
J. Mater. Chem. A, 2014, Advanced Article 

Yifan Wang, Xingang Zhao, Xiaowei Zhan
J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 447-452 

Xiang Liu, Gang Wang, Annie Ng, Yip Hang Ng, Xinyi Chen, Yu Hang Leung, Aleksandra B. Djurisic, Alan Man Ching Ng, Wai Kin Chan
Physica Status Solidi (b), 2014, Early View 

Wai Yan Jim, Xiang Liu, Wai Kin Yiu, Yu Hang Leung, Aleksandra B. Djurisic, Wai Kin Chan, Changzhong Liao, Kaimin Shih, Charles Surya
Physica Status Solidi (b), 2014, Early View 

I-Ping Liu, Chien-Wei Chang, Hsisheng Teng, Yuh-Lang Lee
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, Accepted Manuscript

Wei Jiang, Long Ye, Xiangguang Li, Chengyi, Xiao, Fang Tan, Wenchao Zhao, Jianhui Hou, and Zhaohui Wang
Chem. Commun., 2014, 50, 1024-1026 

Long Ye, Chengyue Zhou, Haifeng Meng, Heng-Hsin Wu, Chi-Ching Lin, Hua-Hsien Liao, Shaoqing Zhang, Jianhui Hou
J. Mater. Chem. C, 2015, Advanced Article 

Zhangao Tan, Liangjie Li, Fuzhi Wang, Qi Xu, Shusheng Li, Gang Sun, Xiaohe Tu, Xuliang Hou, Juanhui Hou, and Yongfang Li
Advanced Energy Materials, 2014, 4, Issue 1 

Yu Chen, Shaoqing Zhang, Yue Wu and Jianhui Hou
Advanced Materials, 2014, 26, Issue 17, 2744-2749

Pei Cheng, Long Ye, Xingang Zhao, Jianhui Hou, Yongfang Li, and Xiaowei Zhan
Energy Enviro. Sci., 2014, 7, 1351-1356

Yuze Lin, Yifan Wang, Jiayu Wang, Jianhui Hou, Yongfang Li, Daoben Zhu, and Xiaowei Zhang
Advanced Materials, 2014, 26, Issue 30, 5137-5142

Maojie Zhang, Xia Guo, Wei Man, Shaoqing Zhang, Lijun Huo, Harald Ade, and Jianhui Hou
Advanced Materials, 2014, 26, Issue 13, 2089-2095

Wei Ma, John R. Tumbieston, Long Ye, Cheng Wang, Jianhui Hou, and Harald Ade
Advanced Materials, 2014, 26, Issue 25, 4234-4241

Naoteru Shigekawa, Li Chai, Masashi Morimoto, Jianbo Liang, Ryusuke Onitsuka, Takaaki Agui, Hiroyuki Juso and Tatsuya Takamoto
PVSC 40

Murali M. G, Arun D Rao, Sarita Yadav, Praveen Chandrasekharpura Ramamuthy
Polym. Chem., 2014, Accepted Manuscript

Po-Nan Yeh, Tzu-Hao Jen, Yu-Shan Cheng, Show-An Chen
Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 120 (Part B), 728-734

Jun Zhang, Jiantai Wang, Yingying Fu, Baohua Zhang, and Zhiyuan Xie
J. Mater. Chem. C, 2014, Advance Article

Tien Tsai Wu, and Jyh Ming Ting
International Journal of Energy Research, 2014, 38, Issue 11, 1438-1445

Yu YY, Chiang RS, Hsu HL, Yang CC, Chen CP
Nanoscale, 2014, 6 (19), 11403-11410

Hsiang Lin Hsu, Chih Ping Chen, Jia Yaw Chang, Yang Yen Yu, and Yu Kai Shen
Nanoscale, 2014, 6, 10281-10288

Shien Huang Chiang, Zong Liang Tseng and Chun Guey Wu
J. Mater. Chem. A., 2014, 2, 15897-15903

Po Nan Yeh, Sih Hao Liao, Yi Lun Li, Hong Ren Syue and Show An Chen
Solar Energy Materials and Solar Cell, 2014, 128, 240-247

Alagesan Subramanian and Hong Wen Wang 
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry , 2014, 279, 32-37

Chun Guey Wu, Chien Hung Chiang, and Hsieh Cheng Han
J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 5295-5303

Guan Jhong Lin, Hsin Ping Wang, Der Hsien Lien, Po Han Fu, Hung Chih Chang, Cheng Han Ho, Chin An Lin, Kun Yu Lai, Jr Hau He
Nano Energy, 2014, 6, 36-43

Chih-Yu Chang, Lijian Zuo, Hin-Lap Yip, Chang-Zhi Li, Yong-Wi Li, Chain0Shu Hsu, Yen-Ju Cheng, Hongzheng Chen, Alex K-Y. Jen
Advanced Energy Materials, 2014, 4 (7)

Hong-Jyun Jhou, Po-Nan Yeh, Sih-Hao Liao, Yi-Lun Li, Yu-Shan Cheng, Show-An Chen
Journal of the Chinese Chemical Society, 2014, 61 (1), 115-126

Ming-Hung Liao, Che-En Tsai, Yu-Ying Lai, Fong-Yi Cao, Jhong-Sian Wu, Chien-Lung Wang, Chain-Shu Hsu, Ian Liau, Yen-Ju Cheng
Advanced Functional Materials, 2014, 24 (10), 1418-1429

Yu-Ying Lai, Yen-Ju Cheng, Chain-Shu Hsu
Energy Environ. Sci., 2014, 7, 1866-1883

Chao YH, Jheng JF, Wu JS, Wu KY, Peng HH, Tsai MC, Wang CL, Hsiao YN, Wang CL, Chain-Shu Hsu
Advanced Materials, 2014, 26 (30), 5205-5210

Lin YT, Chou CH, Chen JC, Chu CW, Chain-Shu Hsu
Optical Express, 2014, 22, 481-190

Li-Chieh Chen, Chun-Ren Ke, Jyh-Ming Ting
Journal of The Electrochemical Society, 2014, 161 (3), E28-E33

Hui-Tzu Wang, D. K. Mishra, Peter Chen, Jyh-Ming Ting
Journal of Alloys and Compounds, 2014, 584, 142-147

Chia-Hung Tsai, Dillip Kumar Mishra, Chia-Ying Su, Jyh-Ming Ting
International Journal of Energy Research, 2014, 38 (4), 418-428

Chuan-Pei Lee, Chen-Yu Chou, Chia-Yuan Chen, Min-Hsin Yeh, Lu-Yin Lin, R. Vittal, Chun-Guey Wu, Kuo-Chuan Ho
Journal of Power Sources, 2014, 246, 1-9

Kun-Mu Lee, Ling-Chuan Lin, Chia-Yuan Chen, Vembu Suryanarayanan, Chun-Guey Wu
Electrochemica Acta, 2014, 135, 578-584

Jian-Ging Chen, R. Vittal, Min-Hsin Yeh, Chia-Yuan Chen, Chun-Guey Wu, Kuo-Chuan Ho
Electrochemica Acta, 2014, 130, 587-593

Chia Li, Shi-Jhang Wu, Chun-Guey Wu
Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 1755-17560

Wei-Chih Chen, Yi-Huan Lee, Chia-Yuan Chen, Kuo-Chang Kau, Lu-Yin Lin, Chi-An Dai, Chun-Guey Wu, Kuo-Chuan Ho, Juen-Kai Wnag, Lee-Yih Wang
ACS Nano, 2014, 8 (2), 1254-1262

Lu-Yin Lin, Min-Hsin Yeh, Chia-Yuan Chen, R. Vittal, Chun-Guey Wu, Kuo-Chuan Ho
J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 8281-8287

Hsin-Ping Wang, Der-Hsien Lien, Meng-Lin Tsai, Chin-An Lin, Hung-Chih Chang, Kun-Yu Lai, Jr-Hau He
J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 8281-8287

Yu-Kuei Hsu, Hung-Hsun Lin, Jan-Rung Wu, Mei-Hsin Chen, Ying-Chu Chen, Yan-Gu Lin
RSC Adv., 2014, 42, 7655-7659

I-Hsiu Liu, Yi-Ping Chao, Jian-Jhih Fang, Wei=Hsuan Tseng, Yu-Bing Lan, Yu-Jen Chen, Kaung-Hsiung Wu, Mei-Hsin Chen
Japanese Journal o Applied Physics, 2014, 53 (4)

Jian-Jhih Fan, Huai-Wen Tsai, I-Chi Ni, Shien-Der Tzeng, Mei-Hsin Chen
Thin Solid Films, 2014, 556, 294-299

Yu-Kuei Hsu. Hung-Hsun Lin, Mei-Hsin Chen, Ying-Chu Chen, Yan-Gu Lin
Electrochimica Acta, 2014, 144, 295-299

Teng-Hsiang Chang, Chiao Chang, Yen-Ho Chu, Chien-Chieh Lee, Jeng-Yang Chang, I-Chen Chen, Tomi Li
Thin Solid Films, 2014, 551, 53-56

Hung-Jung Hsu, Shin-Wei Liang, Yen-Tang Huang, Cheng-Hang Hsu, Chuang-Chuang Tsai
Japanese Journal of Applied Physics, 2014, 53 (5S1)

Hung-Jung Hsu, Shin-Wei Liang, Cheng-Hang Hsu, Chuang-Chuang Tsai
Canadian Journal of Physics, 2014, 92 (7/8), 936-939

Shin-Wei Liang, Hung-Jung Hsu, Cheng-Hang Hsu, Chuang-Chuang Tsai
Canadian Journal of Physics, 2014, 92 (7/8), 924-927

Yen-Tang Huang, Hung-Jung Hsu, Shin-Wei Liang, Cheng-Hang Hsu, Chuang-Chuang Tsai
International Journal of Photoenergy, 2014, 2014, 7

Shin-Wei Liang, Yen-Tang Huang Cheng-Hang Hsu, Chuang-Chuang Tsai
Japanese Journal of Applied Physics, 2014, 53 (5S1) 

Yang-Ming Lu, Yu-Fan Wu, Lien Chung Hsu
Advanced Materials Research, 2014, 43-51 

Li-Cheng Jheng, Lien Chung Hsu, Bi-Yun Lin, Yi-Lun Hsu
Journal of Membrane Science, 2014, 460, 160-170 

Li-Cheng Jheng, Lien Chung Hsu, Tzung-Yu Tsai, Jen-Yang Chang
J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 4225-4233 

Hung-Yi chuang, Lien Chung Hsu, Po-I Lee, Jung-Feng Lee, Shih-Yin Huang, shih-Wei Lin
Polymer Bulletin, 2014, 71 (5), 1117-1130 

Y. -M. Lu, C. H. Chiang, Lien Chung Hsu
Materials Resaerch Innovation, 2014, 18 (S3), 102-105 

Chia-Jung Hsu, Hsin-Sheng Duan, Webing Yang, Huanping Zhou and Yang Yang 
Adv. Energy Mater. 2014, 4 (6)