Publications of 2016

Publications of 2016

QE-R

Rational design of anatase TiO2 architecture with hierarchical nanotubes and hollow microspheres for high-performance dye-sensitized solar cells 
Jiuwang Gua, Javid Khanb, Zhisheng Chaia, Yufei Yuana, Xiang Yuc, Pengyi Liua, Mingmei Wub, Wenjie Maia 
Journal of Power Sources 
Volume 303, 30 January 2016, Pages 5764

High-Performance Polymer Tandem Solar Cells Employing a New n-Type Conjugated Polymer as an Interconnecting Layer 
Kai Zhang,Ke Gao,Ruoxi Xia,Zhihong Wu,Chen Sun,Jiamin Cao,Liu Qian,Weiqi Li,Shiyuan Liu,Fei Huang,Xiaobin Peng,Liming Ding,Hin-Lap Yip,Yong Cao
Advanced Materials 13 April 2016 

Fullerene-Free Polymer Solar Cells with over 11% Efficiency and Excellent Thermal Stability
Wenchao Zhao,Deping Qian,Shaoqing Zhang,Sunsun Li,Olle Inganäs,Feng Gao,Jianhui Hou
Advanced Materials 9 April 2016

Alloying and Defect Control within Chalcogenide Perovskites for Optimized Photovoltaic Application 
Weiwei Meng, Bayrammurad Saparov, Feng Hong, Jianbo Wang, David B. Mitzi, and Yanfa Yan 
Chem. Mater., 2016, 28 (3), pp 821829

Improving Organic Solar Cells Efficiency Through a Two-Step Method Consisting of Solvent Vapor Annealing and Thermal Annealing 
Hui Chen ; State Key Laboratory of Luminescent Materials and Devices, Institute of Polymer Optoelectronic Materials and Devices, South China University of Technology, Guangzhou, China ; Jingsheng Miao ; Jun Yan ; Zhicai He 
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics (Volume:22 , Issue: 1 )

All polymer solar cells with diketopyrrolopyrrole-polymers as electron donor and a naphthalenediimide-polymer as electron acceptor 
Cheng Li, Andong Zhang, Zhaowei Wang, Feng Liu, Yi Zhou, Thomas P. Russell, Yongfang Liab and Weiwei Li 
RSC Adv., 2016,6, 35677-35683

A complementary absorption small molecule for efficient ternary organic solar cells 
Liangang Xiao, Ke Gao, Yangdong Zhang, Xuebin Chen, Lintao Hou, Yong Cao and Xiaobin Peng 
J. Mater. Chem. A, 2016,4, 5288-5293

Photovoltaic properties of 3, 3′-(ethane-1, 2-diylidene)-bis (indolin-2-one) based conjugated polymers 
Jian Wu, Yingying Fu, Hao Huang, Shengxia Li, Zhiyuan Xie and Qing Zhang 
RSC Adv., 2016,6, 11888-11894

Thin-film deposition and characterization of a Sn-deficient perovskite derivative Cs2SnI6 
Bayrammurad Saparov, Jon-Paul Sun, Weiwei Meng, Zewen Xiao, Hsin-Sheng Duan, Oki Gunawan,Donghyeop Shin, Ian G. Hill, Yanfa Yan, and David B. Mitzi 
Chem. Mater., 2016, 28 (7), pp 23152322

Cracking perylene diimide backbone for fullerene-free polymer solar cells 
Qiao He, Tengfei Li, Cenqi Yan, Yang Liu, Jiayu Wang, Minggang Wang , Yuze Lin, ,Xiaowei Zhanb 
Dyes and PigmentsVolume 128, May 2016, Pages 226234

Improving stability of organic devices: a time/space resolved structural monitoring approach applied to plasmonic photovoltaics 
Barbara Paci , , George Kakavelakis,Amanda Generosi, Jonathan Wright, Claudio Ferrero, Emmanuel Stratakis, Emmanuel Kymakis 
Solar Energy Materials and Solar Cells Available online 21 January 2016

Computational optimization and solution-processing of thick and efficient luminescent down-shifting layers for photovoltaics 
Anastasiia Solodovnyk ; Christopher Kick ; Andres Osvet ; Hans-Joachim Egelhaaf ; Edda Stern ; Miroslaw Batentschuk ; Karen Forberich ; Christoph J. Brabec 
Proc. SPIE 9743, Physics, Simulation, and Photonic Engineering of Photovoltaic Devices V, 97430G (March 14, 2016);

Efficient polymer solar cells employing pure ZnO cathode interlayers without thickness-dependent and light-soaking effect and negligible electrode selection
Jiantai Wang, Xiaoqin Zhang, Qingqing Yang, Chi Yan, Yingying Fu, Baohua Zhang and Zhiyuan Xie 
RSC Adv., 2016,6, 25744-25750

Electron-transporting third component modifying cathode for simplified inverted ternary blend solar cells
Dashan Qin, Pei Cheng, Yifan Wang, Yan Fan and Xiaowei Zhan 
J. Mater. Chem. C, 2016,4, 1051-1056

Instigating network structure in bulk heterojunction organic solar cells creating a unique approach in augmenting the optical absorption
Khadija K. Khanum, Praveen C. Ramamurthy 
PolymerVolume 91, 17 May 2016, Pages 146155

All-small-molecule organic solar cells based on an electron donor incorporating binary electron-deficient units
Guitao Feng, Yunhua Xu, Jianqi Zhang, Zhaowei Wang, Yi Zhou, Yongfang Li, Zhixiang Wei,Cheng Li and Weiwei Li 
J. Mater. Chem. A, 2016, Advance Article

Crosslinkable Amino-Functionalized Conjugated Polymer as Cathode Interlayer for Efficient Inverted Polymer Solar Cells
Jing Wang,Kai Lin,Kai Zhang,Xiao-Fang Jiang,Khalid Mahmood,Lei Ying,Fei Huang,Yong Cao
Advanced Energy Materials 4 March 2016

Poly(pentacyclic lactam-alt-diketopyrrolopyrrole) for field-effect transistors and polymer solar cells processed from non-chlorinated solvents 
Guitao Feng, Yunhua Xu, Chengyi Xiao, Jianqi Zhang, Xiaotao Zhang, Cheng Li, Zhixiang Wei, Wenping Hu, Zhaohui Wangb and Weiwei Li 
Polym. Chem., 2016,7, 164-170

Perfluoroalkyl-Substituted Conjugated Polymers as Electron Acceptors for All-Polymer Solar Cells: the Effect of Diiodoperfluoroalkane Additives
Andong Zhang, Qiang Wang, R.A.A. Bovee, Cheng Li, Jianqi Zhang, Yi Zhou, Zhixiang Wei, Yongfang Li, Rene A J Janssen, Zhaohui Wang and Weiwei Li 
J. Mater. Chem. A

Realizing 11.3% efficiency in fullerene-free polymer solar cells by device optimization 
Zhao Wenchao ,  Zhang Shaoqing  and  Hou Jianhui
SCIENCE CHINA Chemistry 59(12), 1574-1582(2016)

Role of bromine doping on the photovoltaic properties and microstructures of CH3NH3PbI3 perovskite solar cells 
Atsushi Suzuki,  Hiroshi Okada, and  Takeo Oku
AIP Conference Proceedings 1709, 020022 (2016)

Electron-transporting third component modifying cathode for simplified inverted ternary blend solar cells 
Dashan Qin,   Pei Cheng,   Yifan Wang,   Yan Fan  and   Xiaowei Zhan
J. Mater. Chem. C, issue 5, 2016

Solar Simulator

Nonfullerene Tandem Organic Solar Cells with High Open-Circuit Voltage of 1.97 V 
Wenqing Liu, Shuixing Li, Jiang Huang, Shida Yang, Jiehuan Chen, Lijian Zuo, Minmin Shi, Xiaowei Zhan, Chang-Zhi Li, Hongzheng Chen
Advanced Materials, 16 September, 2016

Modified PEDOT Layer Makes a 1.52 V Voc for Perovskite/PCBM Solar Cells 
Chuantian Zuo, Liming Ding 
Advanced Energy Materials, 10 October, 2016

A systematical investigation of non-fullerene solar cells based on diketopyrrolopyrrole polymers as electron donor 
Cheng Li, Andong Zhang, Guitao Feng, Fan Yang, Xudong Jiang, Yaping Yu, Dongdong Xia, Weiwei Li
Organic Electronics, Volume 35, August 2016, Pages 112-117

All-small-molecule organic solar cells based on an electron donor incorporating binary electron-deficient units 
Guitao Feng, Yunhua Xu, Jianqi Zhang, Zhaowei Wang, Yi Zhou, Yongfang Li, Zhixiang Wei, Cheng Li and Weiwei Li
Journal of Materials Chemistry A, Issue 16, 2016

All polymer solar cells with diketopyrrolopyrrole-polymers as electron donor and a naphthalenediimide-polymer as electron acceptor 
Cheng Li, Andong Zhang, Zhaowei Wang, Feng Liu, Yi Zhou, Thomas P. Russell, Yongfang Lia and Weiwei Li
RSC Advance, Issue 42, 2016, Issue in Progress

Poly(pentacyclic lactam-alt-diketopyrrolopyrrole) for field-effect transistors and polymer solar cells processed from non-chlorinated solvents 
Guitao Feng, Yunhua Xu, Chengyi Xiao, Jianqi Zhang, Xiaotao Zhang,   Cheng Li, Zhixiang Wei, Wenping Hu, Zhaohui Wang and Weiwei Li
Polymer Chemstry, Issue 1, 2016

A wide-bandgap conjugated polymer for highly efficient inverted single and tandem polymer solar cells 
Bing Guo, Xia Guo, Wanbin Li, Xiangyi Meng, Wei Ma, Maojie Zhang and Yongfang Li
Journal of Materials Chemistry A, Issue 34, 2016

Enhancing the photovoltaic performance of binary acceptor-based conjugated polymers incorporating methyl units 
Guitao Feng, Yunhua Xu, Yang Wu, Cheng Li, Fan Yang, Yaping Yu, Wei Ma and Weiwei Li
RSC Advances, Issue 100, 2016, Issue in Progress

Asymmetric Diketopyrrolopyrrole Conjugated Polymers for Field-Effect Transistors and Polymer Solar Cells Processed from a Nonchlorinated Solvent 
Yunjing Ji, Chengyi Xiao, Qiang Wang, Jianqi Zhang, Cheng Li, Yonggang Wu, Zhixiang Wei, Xiaowei Zhan, Wenping Hu, Zhaohui Wang, René A. J. Janssen, Weiwei Li
Advanced Materials, Volume 28, Issue 5, February 3, 2016, Pages 943950

Manipulating multicrystalline grain size in CH3NH3PbI3 thin films for application in photovoltaics 
Cheng-Chiang Chen, Sheng Hsiung Chang, Lung-Chien Chen, Hsin-Ming Cheng, Zong-Liang Tseng, Chun-Guey Wu
Solar Energy, Volume 139, 1 December 2016, Pages 518-523

Perfluoroalkyl-substituted conjugated polymers as electron acceptors for all-polymer solar cells: the effect of diiodoperfluoroalkane additives 
Andong Zhang,  Qiang Wang,  Ralf A. A. Bovee,  Cheng Li,  Jianqi Zhang,  Yi Zhou,  Zhixiang Wei,  Yongfang Li,  René A. J. Janssen,  Zhaohui Wang and Weiwei Li
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 7736-7745

Efficient ternary blend all-polymer solar cells with a polythiophene derivative as a hole-cascade material 
Wenyan Su, Qunping Fan, Xia Guo, Bing Guo, Wanbin Li, Youdi Zhang,  Maojie Zhang and Yongfang Li
Journal of Materials Chemistry A, Issue 38, 2016

Broad Bandgap D–A Copolymer Based on Bithiazole Acceptor Unit for Application in High-Performance Polymer Solar Cells with Lower Fullerene Content 
Kun Wang, Xia Guo, Bing Guo, Wanbin Li, Maojie Zhang, Yongfang Li
Macromolecular Rapid Communications, Volume 37, Issue 13, July 2016, Pages 10661073

D-A copolymers based on lactam acceptor unit and thiophene derivatives for efficient polymer solar cells 
Jiamin Cao, Chuantian Zuo, Junting Yu, Zilong Tang
Dyes and Pigments, Volume 139, April 2017, Pages 201-207

Efficient polymer solar cells based on a copolymer of meta-alkoxy-phenyl-substituted benzodithiophene and thieno[3,4-b]thiophene 
Wanbin Li, Bing Guo, Chunmei Chang, Xia Guo, Maojie Zhang and Yongfang Li
Journal of Materials Chemistry A, Issue 26, 2016

Low-Pressure Hybrid Chemical Vapor Growth for Efficient Perovskite Solar Cells and Large-Area Module 
Po-Shen Shen, Jia-Shin Chen, Yu-Hsien Chiang, Ming-Hsien Li, Tzung-Fang Guo, Peter Chen
Advanced Materials Interfaces, Volume 3, Issue 8, April 22, 2016

A Novel Naphtho[1,2-c:5,6-c′]Bis([1,2,5]Thiadiazole)-Based Narrow-Bandgap π-Conjugated Polymer with Power Conversion Efficiency Over 10% 
Yaocheng Jin, Zhiming Chen, Sheng Dong, Nannan Zheng, Lei Ying, Xiao-Fang Jiang, Feng Liu, Fei Huang, Yong Cao
Advanced Materials, Volume 28, Issue 44, November 23, 2016, Pages 98119818

Polymer Solar Cells: Improved Performance of Ternary Polymer Solar Cells Based on A Nonfullerene Electron Cascade Acceptor 
Baobing Fan, Wenkai Zhong, Xiao-Fang Jiang, Qingwu Yin, Lei Ying, Fei Huang, Yong Cao
Adv. Energy Mater. 11/2017

High-Performance Polymer Tandem Solar Cells Employing a New n-Type Conjugated Polymer as an Interconnecting Layer 
Kai Zhang, Ke Gao, Ruoxi Xia, Zhihong Wu, Chen Sun, Jiamin Cao, Liu Qian, Weiqi Li, Shiyuan Liu, Fei Huang, Xiaobin Peng, Liming Ding, Hin-Lap Yip, Yong Cao
Advanced Materials, Volume 28, Issue 24, June 22, 2016, Pages 48174823

Toward High Efficiency Polymer Solar Cells: Influence of Local Chemical Environment and Morphology 
Cheng Zhou, Guichuan Zhang, Chengmei Zhong, Xiaoe Jia, Peng Luo, Rongguo Xu, Ke Gao, Xiaofang Jiang, Feng Liu, Thomas P. Russell, Fei Huang, Yong Cao
Advanced Energy Materials, Volume 7, Issue 1, January 11, 2017

Crosslinkable Amino-Functionalized Conjugated Polymer as Cathode Interlayer for Efficient Inverted Polymer Solar Cells 
Jing Wang, Kai Lin, Kai Zhang, Xiao-Fang Jiang, Khalid Mahmood, Lei Ying, Fei Huang, Yong Cao
Advanced Energy Materials, Volume 6, Issue 11, June 8, 2016

Improved Morphology and Efficiency of Polymer Solar Cells by Processing Donor–Acceptor Copolymer Additives 
Baobing Fan, Chen Sun, Xiao-Fang Jiang, Guichuan Zhang, Zhiming Chen, Lei Ying, Fei Huang, Yong Cao
Advanced Functional Materials, Volume 26, Issue 35, September 20, 2016