Publications of 2017

Publications of 2018. Reference to: QE-R and AAA Solar Simulator


The publications referencing QE-R


Efficient and Stable Perovskite Solar Cells Prepared in Ambient Air Based on Surface-Modified Perovskite Layer
Chang Liu, Wenhui Ding, Xianyong Zhou, Jishu Gao, Chun Cheng, Xingzhong Zhao and Baomin Xu
Physical Chemistry C, 2017, 121 (12), pp 6546–6553Bisperylene bisimide based conjugated polymer as electron acceptor for polymer-polymer solar cells
Fan Yang, Cheng Li (李诚) Email author , Gui-tao Feng, Xu-dong Jiang, An-dong Zhang, Wei-wei Li
Chinese Journal of Polymer Science, February 2017, Volume 35, Issue 2, pp 239–248Enhancing the electron transfer and band potential tuning with long-term stability of ZnO based dye-sensitized solar cells by gallium and tellurium as dual-doping
Seckin Akin, Erdinc Erol, Savas Sonmezoglu
Electrochimica Acta, Volume 225, 20 January 2017, Pages 243-254


High efficiency multi-crystalline silicon solar cell with inverted pyramid nanostructure 
Ye Jiang, Honglie Shen, Tian Pu, Chaofan Zheng, Quntao Tang, Kai Gao , Jing Wu, Chunbao Rui, Yufang Li, Youwen Liu
Solar Energy, Volume 142, 15 January 2017, Pages 91-96

Rhodanine flanked indacenodithiophene as non-fullerene acceptor for efficient polymer solar cells 
Boyu Jia, Yao Wu, Fuwen Zhao, Cenqi Yan, Siya Zhu, Pei Cheng, Jiangquan Mai, Tsz-Ki Lau, Xinhui Lu, Chun-Jen Su, Chunru Wang, Xiaowei Zhan
Science China Chemistry, February 2017, Volume 60, Issue 2, pp 257263


The publications referencing Solar Simulator

Bisperylene bisimide based conjugated polymer as electron acceptor for polymer-polymer solar cells 

Fan Yang, Cheng Li, Gui-tao Feng, Xu-dong Jiang, An-dong Zhang, Wei-wei Li
Chinese Journal of Polymer Science, February 2017, Volume 35, Issue 2, pp 239248

Non-fullerene organic solar cells based on diketopyrrolopyrrole polymers as electron donors and ITIC as an electron acceptor 
Xudong Jiang, Yunhua Xu, Xiaohui Wang, Yang Wu, Guitao Feng, Cheng Li, Wei Ma and Weiwei Li
Physical Chemistry Chemical Physics, Issue 11, 2017

High-Performance Nonfullerene Polymer Solar Cells based on Imide-Functionalized Wide-Bandgap Polymers 
Fan B; Zhang K; Jiang XF; Ying L; Huang F; Cao Y
Adv Mater. 2017; 29(21) (ISSN: 1521-4095)

Improved photovoltaic performance from high quality perovskite thin film grown with the assistance of PC71BM 
Jie-huan Chen, Shi-da Yang, Wen-qing Liu, Wei-fei Fu, Hong-zheng Chen
Chinese Journal of Polymer Science, February 2017, Volume 35, Issue 2, pp 309316

A simple fabrication of CH3NH3PbI3 perovskite for solar cells using low-purity PbI2 
Nanjie Guo, Taiyang Zhang, Ge Li, Feng Xu, Xufang Qian and Yixin Zhao
Journal of Semiconductors

Electrostatically self-assembled chitosan derivatives working as efficient cathode interlayers for organic solar cells 
Kai Zhang, Rongguo Xu, Wenjiao Ge, Meng Qi, Guangzhao Zhang, Qing-Hua Xu, Fei Huang, Yong Cao, Xiaohui Wang
Nano Energy, Volume 34, April 2017, Pages 164-171

High-Performance Non-Fullerene Polymer Solar Cells Based on Fluorine Substituted Wide Bandgap Copolymers Without Extra Treatments 
Qunping Fan, Wenyan Su, Xiangyi Meng, Yongfang Li
Advanced Materials-Solar RRL, March 2017

A trilobal non-fullerene electron acceptor based on benzo[1,2-b:3,4-b′:5,6-b″] trithiophene and perylenediimide for polymer solar cells 
Hailu Liu, Zhiquan Zhang, Meihua Huang, Bin Zhao, Jian Zhang, Songting Tan
Synthetic Metals, Volume 227, May 2017, Pages 122-130