Publications of 2018

Publications of 2018. Reference to: AAA Solar Simulator and QE-R 


The publications referencing AAA Solar Simulator

Facile phthalocyanine doping into PEDOT leads to highly efficient and stable inverted metal halide perovskite solar cells

Xian-Fu Zhang, Xianyong Zhou, Luozhen Zhanga and Baomin X

Materials Chemistry A, Issue 7, 2018


Crystallization Manipulation and Morphology Evolution for Highly Efficient Perovskite Solar Cells Fabrications via Hydration Water Induced Intermediate Phase Formations under Heat Assisted Spin-coating

Xianyong Zhou, Yong Zhang, Weiguang Kong, Manman Hu, Luozheng Zhang, Chang Liu, Xiangnan Li, Chunyue Pan, Guipeng Yu, Chun Cheng and Baomin Xu

Materials Chemistry A, Issue 7, 2018


A nonfullerene acceptor utilizing a novel asymmetric multifused-ring core unit for highly efficient organic solar cells

Chao Li, Yuanpeng Xie, Bingbing Fan, Guangchao Han,b Yuanping Yi and Yanming Sun

Materials Chemistry C, Issue 18, 2018


Subtle Side-Chain Engineering of Random Terpolymers for High-Performance Organic Solar Cells

Lijun Huo, Xiaonan Xue, Tao Liu, Wentao Xiong, Feng Qi, Bingbing Fan, Dongjun Xie, Feng Liu, Chuluo Yang and Yanming Sun

Chemistry of Materials, 2018, 30 (10), pp 3294–3300


High‐Performance Semitransparent Ternary Organic Solar Cells

Yuanpeng Xie, Lijun Huo, Bingbing Fan, Huiting Fu, Yunhao Cai, Lin Zhang, Zhiyi Li, Ying Wang, Wei Ma, Yiwang Chen and Yanming Sun

Advanced Functional Materials


Toward High Efficiency Polymer Solar Cells: Rearranging the Backbone Units into a Readily Accessible Random Tetrapolymer

Cheng Zhou, Zhiming Chen, Guichuan Zhang, Caitlin McDowell, Peng Luo, Xiaoe Jia, Michael J. Ford, Ming Wang, Guillermo C. Bazan, Fei Huang and Yong Cao

Advanced Materials, Volume8, Issue5, February 15, 2018

Related to: QE-R


A High Dielectric Constant Non-fullerene Acceptor for Efficient BulkHeterojunction Organic Solar Cells

Xi Liu, Boming Xie, Chunhui Duan, Zhaojing Wang, Baobing Fan, Kai Zhang, Baojun Lin, Fallon J. M. Colberts, Wei Ma, René A. J. Janssen, Fei Huang and Yong Cao

Advanced Materials, Volume30, Issue22, May 29, 2018, 1800343

Related to: QE-R


Blade-Cast Nonfullerene Organic Solar Cells in Air with Excellent Morphology, Efficiency, and Stability

Lin Zhang, Baojun Lin, Bo Hu, Xianbin Xu, and Wei Ma

Materials Chemistry A, Issue 2, 2018

Related to: QE-R



A Simple Electron Acceptor with Unfused Backbone for Polymer Solar Cells


ZHANG Zhongqiang, ZHANG Shuhua, LIU Zhixi, ZHANG Zhiguo, LI Yongfang, LI Chang-Zhi and CHEN Hongzheng

acta physico-chimica sinica


Synergistic improvement of perovskite film quality for efficient solar cells via multiple chloride salt additives

Pengyang Wang, Qi Jiang, Yang Zhao, Yong Chen, Zema Chu, Xingwang Zhang, Yuqin Zhou and Jingbi You

Science Bulletin, Available online 9 May 2018

Related to: QE-R


A narrow-bandgap donor polymer for highly efficient as-cast non-fullerene polymer solar cells with a high open circuit voltage

Chunmei Chang, Wanbin Li, Xia Guo, Bing Guo, Chennan Ye, Wenyan Su, Qunping Fan and Maojie Zhang

Organic Electronics, Volume 58, July 2018, Pages 82-87

Related to: QE-R


Nanoparticle-induced fast nucleation of pinhole-free PbI2 film for ambient-processed highly-efficient perovskite solar cell

Wei-Ting Wang, Jadab Sharma, Jhih-Wei Chen, Chung-Ho Kao, Ssu-Yu Chen, Chia-Hao Chen, Yi-Chih Feng and YianTai

Nano EnergyVolume 49, July 2018, Pages 109-116


CsSnI3 Solar Cells via an Evaporation‐Assisted Solution Method

Pengchen Zhu, Chuanlu Chen, Shuai Gu, Renxing Lin, Jia Zhu

Solar RRL, Volume2, Issue4, April 2018


Highly oriented two-dimensional formamidinium lead iodide perovskites with a small bandgap of 1.51 eV

Jielin Yan, Weifei Fu, Xinqian Zhang, Jiehuan Chen, Weitao Yang, Weiming Qiu, Gang Wu, Feng Liu, Paul Heremansb  and  Hongzheng Chen

Materials Chemistry Frontiers, Issue 1, 2018


Lewis Acid Doping Induced Synergistic Effects on Electronic and Morphological Structure for Donor and Acceptor in Polymer Solar Cells

Han Yan, Jianya Chen, Ke Zhou, Yabing Tang, Xiangyi Meng, Xianbin Xu and Wei Ma

Advanced Energy Materials


Extremely low trap-state energy level perovskite solar cells passivated using NH 2-POSS with improved efficiency and stability

Na Liu, Qin Du, Guangzhong Yin, Pengfei Liu, Liang Li, Haipeng Xie, Cheng Zhu, Yujing Li, Huanping Zhou, Wen-Bin Zhang and Qi Chen

Journal of Materials Chemistry A, Issue 16, 2018


Effect of Fluorination on the Photovoltaic Properties of Medium Bandgap Polymers for Polymer Solar Cells

Huan Guo, Wanbin Li, Chunmei Chang, Xia Guo and Maojie Zhang

Chinese Journal of Chemistry


ZnO as an effective hole transport layer for water resistant organic solar cells

Cheng-Yu Chi, Chun-Han Shih, Eric Sauter, Sandeep K. Das, Ya-Hsiang Liang, Hsiang-Ting Lien, Sun-Tang Chang, Michael Zharnikov and Yian Tai

Journal of Materials Chemistry A, Issue 15, 2018


Diffraction‐Grated Perovskite Induced Highly Efficient Solar Cells  through Nanophotonic Light Trapping

Yang Wang, Peng Wang, Xue Zhou, Chang Li, Huizeng Li, Xiaotian Hu, Fengyu Li, Xiaoping Liu, Mingzhu Li and Yanlin Song

Advanced energy materials, Volume 8, Issue 12


Improved performance and stability of perovskite solar cells with bilayer electron-transporting layers

Tingting Jianga and Weifei Fu

RSC Advances, 2018, 8, 5897-5901


The design of highly efficient polymer solar cells with outstanding short-circuit current density based on small band gap electron acceptor

Danyang Ma, Shiyu Feng, Zhe Zhang, Cuihong Li, Shouke Yan and Zhishan Bo

Dyes and Pigments, Volume 150, March 2018, Pages 363-369


ZnO as effective hole transport layer for water resistant organic solar cells

Cheng-Yu Chi, Chun-Han Shih, Eric Sauter, Sandeep K. Das, Ya-Hsiang Liang,  Hsiang-Ting Lien, Sun-Tang Chang, Michael Zharnikov and Yian Tai

Journal of Materials Chemistry A, Issue 15, 2018


Influence of Binary Solvent System on the Stability and Efficiency of Liquid Dye Sensitized Solar Cells

AbebeTedlaab and YianTai

Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, Volume 358, 1 May 2018, Pages 70-75


n‐Type Conjugated Polymer Based on Dicyanodistyrylbenzene and Naphthalene Diimide Units for All‐Polymer Solar Cells

Baitian He, Qingwu Yin, Jie Zhang, Tao Jia, Xiye Yang, Xiao‐Fang Jiang, Fei Huang, Yong Cao

Chinese Journal Of Chemistry, Volume 36, Issue 5


Tin‐Based Perovskite with Improved Coverage and Crystallinity through Tin‐Fluoride‐Assisted Heterogeneous Nucleation

Min Xiao, Shuai Gu, Pengchen Zhu, Mingyao Tang, Weidong Zhu, Renxing Lin, Chuanlu Chen, Weichao Xu, Tao Yu, Jia Zhu

Advanced OPTICAL Materials, Volume6, Issue1, January 4, 2018



The publications referencing QE-R

Interfacial Engineering via Inserting Functionalized Water-soluble Fullerene Derivative Interlayers for Enhancing Performance of Perovskite Solar Cells

Tiantian Cao, Peng Huang, Kaicheng Zhang, Ziqi Sun, Kai Zhu, Ligang Yuan, Kang Chen, Ning Chen and  Yongfang Li

Journal of Materials Chemistry A, Issue 8, 2018


Seeded Space‐Limited Crystallization of CH3NH3PbI3 Single‐Crystal Plates for Perovskite Solar Cells

Hong‐Lin Yue, Hsin‐Hung Sung and Fang‐Chung Chen

Advanced Electronic Materials


Photovoltaic Performance Enhancement of Silicon Solar Cells Based on Combined Ratios of Three Species of Europium-Doped Phosphors

Ho WJ, You BJ, Liu JJ, Bai WB, Syu HJ and Lin CF

Materials, 2018 May 18;11(5)


Synergistic improvement of perovskite film quality for efficient solar cells via multiple chloride salt additives

Pengyang Wang, Qi Jiang, Yang Zhao, Yong Chen, Zema Chu, Xingwang Zhang, Yuqin Zhou and Jingbi You

Science Bulletin, Available online 9 May 2018

Related to: SS-F5-3A


A narrow-bandgap donor polymer for highly efficient as-cast non-fullerene polymer solar cells with a high open circuit voltage

Chunmei Chang, Wanbin Li, Xia Guo, Bing Guo, Chennan Ye, Wenyan Su, Qunping Fan and Maojie Zhang

Organic Electronics, Volume 58, July 2018, Pages 82-87

Related to: SS-F5-3A


Bright prospect of using alcohol-soluble Nb2O5 as anode buffer layer for efficient polymer solar cells based on fullerene and non-fullerene acceptors

Yiming Bai, Bo Yang, Fuzhi Wang, Huiyun Liu, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi and Zhan'aoTan

Organic Electronics, Volume 52, January 2018, Pages 323-328



Microstructures, optical and photovoltaic properties of CH3NH3PbI3(1-x)Clx perovskite films with CuSCN additive


Yasuhiro Shirahata and Takeo Oku

Materials Research Express, Volume 5, Number 5


Nitrogen and sulfur dual-doped chitin-derived carbon/graphene composites as effective metal-free electrocatalysts for dye sensitized solar cells

Yi Di, Zhanhai Xiao, Xiaoshuang Yan, Geying Ru, Bing Chen, Jiwen Feng

Applied Surface Science, Volume 441, 31 May 2018, Pages 807-815


Inverted planar organic-inorganic hybrid perovskite solar cells with NiOx hole-transport layers as light-in window

Wei Chen, Yinghui Wu, Bao Tu, Fangzhou Liu, Aleksandra B. Djurišić, Zhubing He

Applied Surface Science, available online 30 April 2018


Effects of halide addition to arsenic-doped perovskite photovoltaic devices

Tsuyoshi Hamatani and Takeo Oku

AIP Conference Proceedings, Volume 1929, Issue 1


Efficiency enhancement of single-junction GaAs solar cells coated with europium-doped silicate-phosphor luminescent-down-shifting layer

Wen-Jeng Hoa, Wen-Bin Baia, Jheng-Jie Liua, Hung-Pin Shiaob

Thin Solid Films, Available online 20 April 2018


Long Electron–Hole Diffusion Length in High‐Quality Lead‐Free Double Perovskite Films

Weihua Ning, Feng Wang, Bo Wu, Jun Lu, Zhibo Yan, Xianjie Liu, Youtian Tao, Jun‐Ming Liu, Wei Huang, Mats Fahlman, Lars Hultman, Tze Chien Sum, Feng Gao 

Advanced Materials


Fused‐Ring Electron Acceptor ITIC‐Th: A Novel Stabilizer for Halide Perovskite Precursor Solution

Minchao Qin, Jie Cao, Tiankai Zhang, Jiangquan Mai,Tsz‐Ki Lau, Shu Zhou, Yang Zhou, Jiayu Wang, Yao‐Jane Hsu, Ni Zhao, Jianbin Xu, Xiaowei Zhan, Xinhui Lu

Advanced Energy Materials


Synthesis and photovoltaic properties of 2D-conjugated polymers with alkylsilyl-substituted thieno [3, 2-b] thiophene conjugated side chains

Tinghai Yan, Haijun Bin, Chenkai Sun, Zhi-Guo Zhang,Yongfang Li

Organic Electronics, Volume 57, June 2018, Pages 255-262


Extremely low trap-state energy level perovskite solar cells passivated using NH 2-POSS with improved efficiency and stability

Na Liu, Qin Du, Guangzhong Yin, Pengfei Liu, Liang Li, Haipeng Xie, Cheng Zhu, Yujing Li, Huanping Zhou, Wen-Bin Zhang and  Qi Chen

Journal of Materials Chemistry A, Issue 16, 2018


Eliminating JV hysteresis in perovskite solar cells via defect controlling

Wei Chen, Kuan Sun, Chaoyan Ma Chongqian Leng, Jiehao Fu, Lijun Hu, Meng Li, Ming Wang, Zhigang Zang, Xiaosheng Tang, Haofei Shi, Shirong Lu

Organic Electronics, Volume 58, July 2018, Pages 283-289


Stable and Efficient Organo‐Metal Halide Hybrid Perovskite Solar Cells via π‐Conjugated Lewis Base Polymer Induced Trap Passivation and Charge Extraction

Ping‐Li Qin, Guang Yang, Zhi‐wei Ren, Sin Hang Cheung, Shu Kong So, Li Chen, Jianhua Hao, Jianhui Hou, Gang Li

Advanced Materials, Volume 30, Issue 12


A low cost and high performance polymer donor material for polymer 

Chenkai Sun, Fei Pan, Haijun Bin, Jianqi Zhang, Lingwei Xue, Beibei Qiu, Zhixiang Wei, Zhi-Guo Zhang and Yongfang Li

NATURE COMMUNICATIONS, Volume 9, Article number: 743 (2018)


Photovoltaic performance of textured silicon solar cells with MAPbBr3 perovskite nanophosphors to induce luminescent down-shifting

Wen-Jeng Ho, Guan-Yi Li, Jheng-Jie Liu, Zong-Xian Lin, Bang-Jin You, Chun-Hung Ho

Applied Surface Science, Volume 436, 1 April 2018, Pages 927-933


High‐Efficiency and UV‐Stable Planar Perovskite Solar Cells Using a Low‐Temperature, Solution‐Processed Electron‐Transport Layer

Cheng Liu, Yi Yang, Dr. Yong Ding, Prof. Dr. Jia Xu, Dr. Xiaolong Liu, Prof. Dr. Bing Zhang, Prof. Dr. Jianxi Yao, Prof. Dr. Tasawar Hayat, Prof. Dr. Ahmed Alsaedi, Prof. Dr. Songyuan Dai

ChemSusChem, Volume 11, Issue 7


Balancing electrical and optical losses for efficient Si-perovskite 4-terminal solar cells with solution processed percolation electrodes.

César Omar Ramírez Quiroz, Yilei Shen, Michael Salvador, Karen Forberich, Nadine Schrenker, George D. Spyropoulos, Thomas Heumüller, Benjamin Wilkinson, Thomas Kirchartz, Erdmann Spiecker, Pierre J. Verlinden, Xueling Zhang, Martin A. Green, Anita Ho-Baillie  and  Christoph J. Brabec

Journal of Materials Chemistry A, Issue 8, 2018


Slight Structural Disorder in Bithiophene-based Random Terpolymers with Improved Power Conversion Efficiency for Polymer Solar Cells

Meng-Han Wang, Zhong-Yuan Xue, Zhi-Wei Wang, Wei-Hua Ning, Yu Zhong, Ya-Nan Liu, Chun-Feng Zhang, Sven Huettner, You-Tian Tao

Chinese Journal of Polymer Science, pp 1–10


Fabrication and characterization of perovskite solar cells added with MnCl2, YCl3 or poly(methyl methacrylate)

Masaya Taguchi, Atsushi Suzuki, Hiroki Tanaka, and Takeo Oku

AIP Conference Proceedings, Volume 1929, Issue 1 


Effects of CsBr addition on the performance of CH3NH3PbI3-xClx-based solar cells

Naoki Ueoka, Takeo Oku,Yuya Ohishi, Hiroki Tanaka, Atsushi Suzuki, Hiroki Sakamoto, Masahiro Yamada, Satoshi Minami, and Shinichiro Tsukada

AIP Conference Proceedings,  Volume 1929, Issue 1 


Efficient green light-emitting diodes based on quasi-two-dimensional composition and phase engineered perovskite with surface passivation

Xiaolei Yang, Xingwang Zhang, Jinxiang Deng, Zema Chu, Qi Jiang, Junhua Meng, Pengyang Wang, Liuqi Zhang, Zhigang Yin and Jingbi You

Nature Communications, Volume 9, Article number: 570 (2018)

Related to: LED-QE


Efficient and stable perovskite solar cells with all solution processed metal oxide transporting layers

Yang Yang, Jingbi You, Lei Meng

US20180033983A1


Enhanced p-i-n type perovskite solar cells by doping AuAg@AuAg core-shell alloy nanocrystals into PEDOT:PSS layer

Ziqi Sun, Yujiao Xiahou, Tiantian Cao, Kaicheng Zhang, Zhaowei Wang, Peng Huang, Kai Zhu, Ligang Yuan, Yi Zhou, Bo Song, Haibing Xia, Ning Chen

Organic Electronics, Volume 52, January 2018, Pages 309-316


Hybrid films of PEDOT containing transition metal phosphates as high effective Pt-free counter electrodes for dye sensitized solar cells

YiDi, Zhanhai Xiao, Zhitian Liu, Bing Chen, Jiwen Feng

Organic Electronics, Volume 57, June 2018, Pages 171-177


Synergy of a titanium chelate electron collection layer and a vertical phase separated photoactive layer for efficient inverted polymer solar cells

Yiming Bai, Bo Yang, Chunyan Zhao, Zhenzhen Shi, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedid and  Zhan'ao Tan

Journal of Materials Chemistry A


Effects of annealing on CH3NH3PbI3(Cl) perovskite photovoltaic devices

Takeo OKU, Yuya OHISHI

Journal of the Ceramic Society of Japan, Volume 126 (2018) Issue 1 Pages 56-60


A Nonconjugated Zwitterionic Polymer: Cathode Interfacial Layer Comparable with PFN for Narrow‐Bandgap Polymer Solar Cells

Zhendong Li, Qiaoyun Chen, Yanfeng Liu, Lan Ding, Kaicheng Zhang, Kai Zhu, Ligang Yuan, Bin Dong, Yi Zhou, Bo Song

Macromolecules rapid communication


Effects of halide addition to arsenic-doped perovskite photovoltaic devices

Tsuyoshi Hamatani and Takeo Oku

AIP Conference Proceedings,  Volume 1929, Issue 1


Optical discs as low-cost, quasi-random nanoimprinting templates for photon management

Alexander James Smith, Chen Wang, Jiaxing Huang, Cheng Sun 

US20180013065A1


Fabrication of tunable aluminum nanodisk arrays via a self-assembly nanoparticle template method and their applications for performance enhancement in organic photovoltaics

Zhiqiang Liang, Wenkai Liang, Weijing Shao, Jing Huang, Tianfu Guan, Peng Wen, Guozhong Cao and  Lin Jiang

Journal of Materials Chemistry A, Issue 8, 2018


Optoelectronic devices comprising solution-processable metal oxide buffer layers

Norman Albert LUCHINGER, Benjamin HARTMEIER, Yi Hou, Tobias STUBHAN, Christoph Brabec 

US20180033984A1


Highly oriented two-dimensional formamidinium lead iodide perovskites with a small bandgap of 1.51 eV

Jielin Yan, Weifei Fu, Xinqian Zhanga, Jiehuan Chen, Weitao Yanga, Weiming Qiu, Gang Wu, Feng Liu, Paul Heremans and Hongzheng Chen

Materials Chemistry Frontiers, Issue 1, 2018


Cyclometalated Pt complex based random terpolymers as electron acceptors for all polymer solar cells

Xuyu Gao, Menghan Wang, Xudong Cao, Jie Yang, Yu Zhong, Zhiguo Zhang, Cheng Li, Sven Huettner, Youtian Tao, Yongfang Li, Wei Huang

Journal of Polymer Science Part a Polymer Chemistry, Volume56, Issue1, January 1, 2018, Pages 105-115


Graphene oxide as an additive to improve perovskite film crystallization and morphology for high-efficiency solar cells

Xiaonan Zhangab, Gengwu Jiab, Dongbin Xiongc, Zhenhuang Suab, Bin Zhaoa, Kongchao Shend, Yingguo Yanga and Xingyu Gao

RSC Advances, RSC Adv., 2018, 8, 987-993


Enhanced power conversion efficiency in iridium complex-based terpolymers for polymer solar cells

Zhongyuan Xue, Shifan Wang, Jie Yang, Yu Zhong, Min Qian, Cheng Li, Zhiguo Zhang, Guichuan Xing, Sven Huettner, Youtian Tao, Yongfang Li and Wei Huang

npj Flexible Electronics, Volume 2, Article number: 1 (2018)


n‐Type Conjugated Polymer Based on Dicyanodistyrylbenzene and Naphthalene Diimide Units for All‐Polymer Solar Cells

Baitian He, Qingwu Yin, Jie Zhang, Tao Jia, Xiye Yang, Xiao‐Fang Jiang, Fei Huang, Yong Cao

Chinese Journal Of Chemistry, Volume36, Issue5, May, 2018, Pages 406-410


A Universal Nonfullerene Electron Acceptor Matching with Different Bandgap Polymer Donors for High-Performance Polymer Solar Cells

Zhenghui Luo, Guanghao Li, Wei Gao, Kailong Wu, Zhi-Guo Zhang, Beibei Qiu, Haijun Bin, Lingwei Xue, Feng Liu, Yongfang Li and Chuluo Yang

Journal of Materials Chemistry A


Performance enhancement effects of dispersed graphene oxide sponge nanofillers on the liquid electrolytes of dye-sensitized solar cells

Shanmuganathan Venkatesan, Elmer Surya Darlim, I-Ping Liu, Yuh-LangLee

Carbon, Volume 132, June 2018, Pages 71-77


Broadening the Photoresponse to Near‐Infrared Region by Cooperating Fullerene and Nonfullerene Acceptors for High Performance Ternary Polymer Solar Cells

Jinyan Li, Hao Liu, Zhaoyang Wang, Yiming Bai, Lin Liu, Fuzhi Wang, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi, Zhan'ao Tan

Macromolecular Rapid Communications, Volume39, Issue4, February 2018, 1700492


Solution‐Processed Titanium Chelate Used as Both Electrode Modification Layer and Intermediate Layer for Efficient Inverted Tandem Polymer Solar Cells

Zhenzhen Shi, Hao Liu, Lixing Xia, Yiming Bai, Fuzhi Wang, Bing Zhang, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi, Zhan'ao Tan

Chinese Journal Of Chemistry, Volume36, Issue3, March, 2018, Pages 194-198


low cost and high performance polymer donor material for polymer solar cells

Chenkai Sun, Fei Pan, Haijun Bin, Jianqi Zhang, Lingwei Xue, Beibei Qiu, Zhixiang Wei, Zhi-Guo Zhang and Yongfang Li

Nature Communications, Volume 9, Article number: 743 (2018)


Plasmonic effects of silver nanoparticles with various dimensions embedded and non-embedded in silicon dioxide antireflective coating on silicon solar cells

Wen-Jeng Ho, Sheng-Kai Fen, Jheng-Jie Liu

Applied Physics A Materials Science & Processing, January 2018, 124:29


Efficient and stable perovskite solar cells with all solution processed metal oxide transporting layers

Yang, Yang, You, Jingbi, Meng, Lei

US Patent:US20180033983A1, Application Number: 15/553483


Efficient Perovskite/Organic Integrated Solar Cells with Extended Photoresponse to 930 nm and Enhanced Near-Infrared External Quantum Efficiency Over 50%

Qiang Guo, Hao Liu, Zhenzhen Shi, Fuzhi Wang, rjun Zhou, Xingming Bian, Bing Zhang, Ahmed Alsaedi, Tasawar Hayatcd  and  Zhan'ao Tan

Nanoscale, Issue 7, 2018


High Efficiency Ternary Polymer Solar Cells based on a Fused Pentacyclic Electron Acceptor

Cai'e Zhang, Shiyu Feng, Yahui Liu, Shouli Ming, Heng Lu, Danyang Ma, Xinjun Xu, Youzhi Wu and Zhishan Bo

Journal of Materials Chemistry A


Highly (100)-oriented CH 3 NH 3 PbI 3 (Cl) perovskite solar cells prepared with NH 4 Cl using an air blow method

Takeo Oku, Yuya Ohishi and Naoki Ueoka

RSC Advances, RSC Adv., 2018, 8, 10389-10395


Engineering the interconnecting layer for efficient inverted tandem polymer solar cells with absorption complementary fullerene and nonfullerene acceptors

Zhenzhen Shi, Hao Liu, Jinyan Li, Fuzhi Wang, Yiming Bai, Xingming Bian, Bing Zhang, Ahmed Alsaedi, Tasawar Hayat, Zhan’ao Tan

Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 180, 15 June 2018, Pages 1-9


Overcoming Microstructural Limitations in Water Processed Organic Solar Cells by Engineering Customized Nanoparticulate Inks

Chen Xie, Andrej Classen, Andreas Späth, Xiaofeng Tang, Jie Min, Markus Meyer, Chaohong Zhang, Ning Li, Andres Osvet, Rainer H. Fink, Christoph J. Brabec

Advanced Energy Materials, Early View, Online Version of Record before inclusion in an issue, 1702857


Metal ions diffusion at heterojunction chromium Oxide/CH3NH3PbI3 interface on the stability of perovskite solar cells

Pingli Qin, Qin He, Guang Yang, Xueli Yu, Lun Xiong, Guojia Fang

Surfaces and Interfaces, Volume 10, March 2018, Pages 93-99


Improving photovoltaic performance of silicon solar cells using a combination of plasmonic and luminescent downshifting effects

Wen-Jeng Ho, Sheng-Kai Feng, Jheng-Jie Liu, Yun-Chie Yang, Chun-Hung Ho

Applied Surface Science, Volume 439, 1 May 2018, Pages 868-875


Effects of CsBr addition on the performance of CH3NH3PbI3-xClx-based solar cells

Naoki Ueoka, Takeo Oku, Yuya Ohishi, Hiroki Tanaka, Atsushi Suzuki, Hiroki Sakamoto, Masahiro Yamada, Satoshi Minami, and Shinichiro Tsukada

AIP Conference Proceedings, Volume 1929, Issue 1


Effective Carrier-Concentration Tuning of SnO2 Quantum Dot Electron-Selective Layers for High-Performance Planar Perovskite Solar Cells

Guang Yang, Cong Chen, Fang Yao, Zhiliang Chen, Qi Zhang, Xiaolu Zheng, Junjie Ma, Hongwei Lei, Pingli Qin, Liangbin Xiong, Weijun Ke, Gang Li, Yanfa Yan, Guojia Fang

Advanced Materials, Volume30, Issue14, April 5, 2018, 1706023


Fabrication and characterization of perovskite solar cells added with MnCl2, YCl3or poly(methyl methacrylate)

Masaya Taguchi, Atsushi Suzuki, Hiroki Tanaka, and Takeo Oku

AIP Conference Proceedings, Volume 1929, Issue 1


A High‐Efficiency Organic Solar Cell Enabled by the Strong Intramolecular Electron Push–Pull Effect of the Nonfullerene Acceptor

Wanning Li, Long Ye, Sunsun Li, Huifeng Yao, Harald Ade, Jianhui Hou

Advanced Materials, Volume30, Issue16, April 19, 2018, Pages 1707170


Solution‐Processed Titanium Chelate Used as Both Electrode Modification Layer and Intermediate Layer for Efficient Inverted Tandem Polymer Solar Cells

Zhenzhen Shi, Hao Liu, Lixing Xia, Yiming Bai, Fuzhi Wang, Bing Zhang, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi, Zhan'ao Tan

Chinese Journal of Chemistry, Volume36, Issue3, March, 2018, Pages 194-198


ZnO as effective hole transport layer for water resistant organic solar cells

Cheng-Yu Chi, Chun-Han Shih, Eric Sauter, Sandeep K. Das, Ya-Hsiang Liang, Hsiang-Ting Lien, Sun-Tang Chang, Michael Zharnikovb  and  Yian Tai

Journal of Materials Chemistry A, Issue 15, 2018


Edge-functionalized graphene quantum dots as a thickness-insensitive cathode interlayer for polymer solar cells

Han Xu, Lu Zhang, Zicheng Ding, Junli Hu, Jun Liu, Yichun Liu

Nano Research, pp 1-9


A Self‐Powered and Flexible Organometallic Halide Perovskite Photodetector with Very High Detectivity

Siu‐Fung Leung, Kang‐Ting Ho, Po‐Kai Kung, Vincent K. S. Hsiao, Husam N. Alshareef, Zhong Lin Wang, Jr‐Hau He

Advanced Materials, Volume30, Issue8, February 22, 2018, Pages 1704611


Cathode and Anode Interlayers Based on Polymer Carbon Dots via Work Function Regulation for Efficient Polymer Solar Cells

Tianjiao Ji, Biao Guo, Fangyuan Liu, Qingsen Zeng, Chengzhuo Yu, Xiaohang Du, Gan Jin, Tanglue Feng, Shoujun Zhu, Fenghong Li, Bai Yang

Advanced Materials Interfaces, Volume5, Issue6, March 23, 2018, Pages 1701519


Efficient device engineering for inverted non-fullerene organic solar cells with low energy loss

Jingyang Xiao, Ziming Chen, Guichuan Zhang, Qing-Ya Li, Qingwu Yin, Xiao-Fang Jiang, Fei Huang, Yun-Xiang Xu, Hin-Lap Yip and  Yong Cao

Journal of Materials Chemistry C


Fabrication of stable dye-sensitized solar cell with hydrothermally synthesized titanium dioxide nanorods as a photoanode material

Rajamanickam Govindaraj, Narendiran Santhosh, Muthu Senthil Pandian, Perumalsamy Ramasamy, Mukhopadhyay Sumita

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, March 2018, Volume 29, Issue 5, pp 3736–3743


Advantages of ZnO nanotaper photoanodes in photoelectrochemical cells and graphene quantum dot sensitized solar cell applications

Tanmoy Majumder, Saurab Dhar, Pinak Chakraborty, Kamalesh Debnath, Suvra Prakash Mondal

Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 813, 15 March 2018, Pages 92-101


Polymer‐Passivated Inorganic Cesium Lead Mixed‐Halide Perovskites for Stable and Efficient Solar Cells with High Open‐Circuit Voltage over 1.3 V

Qingsen Zeng, Xiaoyu Zhang, Xiaolei Feng, Siyu Lu, Zhaolai Chen, Xue Yong, Simon A. T., Redfern Haotong, Wei, Haiyu Wang  Huaizhong Shen, Wei Zhang, Weitao Zheng, Hao Zhang, John S. Tse, Bai Yang

Advanced Materials, Volume30, Issue9, March 1, 2018, Pages 1705393


Enhanced pin type perovskite solar cells by doping AuAg@ AuAg core-shell alloy nanocrystals into PEDOT: PSS layer

Ziqi Sun, Yujiao Xiahou, Tiantian Cao, Kaicheng Zhang, Zhaowei Wang, Peng Huang, Kai Zhu, Ligang Yuan, Yi Zhou, Bo Song, Haibing Xia, Ning Chen

Organic Electronics, Volume 52, January 2018, Pages 309-316


Fullerene‐free polymer solar cells with over 11% efficiency and excellent thermal stability

Wenchao Zhao, Deping Qian, Shaoqing Zhang, Sunsun Li, Olle Inganäs, Feng Gao, Jianhui Hou

Advanced Materials, Volume28, Issue23, June 15, 2016, Pages 4734-4739


Rational design of a tripartite-layered TiO 2 photoelectrode: a candidate for enhanced power conversion efficiency in dye sensitized solar cells

Javid Khan, Jiuwang Gu, Shiman He, Xiaohui Li, Gulzar Ahmed, Zhongwu Liu, Muhammad Nadeem Akhtar, Wenjie Mai and  Mingmei Wu

Nanoscale, Issue 28, 2017


Rational design of anatase TiO2 architecture with hierarchical nanotubes and hollow microspheres for high-performance dye-sensitized solar cells

Jiuwang Gu, Javid Khan, Zhisheng Chai, Yufei Yuan, Xiang Yu, Pengyi Liu, Mingmei Wu, Wenjie Mai

Journal of Power Sources, Volume 303, 30 January 2016, Pages 57-64


Highly Efficient Tandem Organic Solar Cell Enabled by Environmentally Friendly Solvent Processed Polymeric Interconnecting Layer

Kai Zhang, Baobing Fan, Ruoxi Xia, Xiang Liu, Zhicheng Hu, Honggang Gu, Shiyuan Liu, Hin‐Lap Yip, Lei Ying, Fei Huang, Yong Cao

Advanced Energy Materials


A thieno [3, 4-b] thiophene linker enables a low-bandgap fluorene-cored molecular acceptor for efficient non-fullerene solar cells

Haijun Fan, Thomas Vergote, Shengjie Xu, Shanshan Chen, Changduk Yang and Xiaozhang Zhu

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, Issue 4, 2018


N‐type Conjugated Polymer Based on Dicyanodistyrylbenzene and Naphthalene Diimide Units for All‐Polymer Solar Cells

Baitian He, Qingwu Yin, Jie Zhang, Tao Jia, Xiye Yang, Xiao‐Fang Jiang, Fei Huang, Yong Cao

Chinese Journal of Chemistry, Volume36, Issue5, May, 2018, Pages 406-410


Polymer Electron Acceptors Based on Fluorinated Isoindigo Unit for Polymer Solar Cells

Junhui Miao, Han Xu, Bin Meng, Jun Liu, Lixiang Wang

Chinese Journal of Chemistry, Volume36, Issue5, May, 2018, Pages 411-416


Side-chain modification of polyethylene glycol on conjugated polymers for ternary blend all-polymer solar cells with efficiency up to 9.27%

Zhenye Li, Baobing Fan, Baitian He, Lei Ying, Wenkai Zhong, Feng Liu, Fei Huang, Yong Cao

Science China Chemistry, pp 1–10


The efficient n-doping of [6,6]-phenyl C61-butyric acid methyl ester by leuco-crystal violet to enhance the performance of inverted organic solar cells

Li Chen, Wei Zhao, Huan Cao, Zhihua Shi, Jidong Zhang, Dashan Qin

Applied Physics A, February 2018, 124:176


Fabrication of tunable aluminum nanodisk arrays via a self-assembly nanoparticles template method and their application in performance enhancement in organic photovoltaics

Zhiqiang Liang, Wenkai Liang, Weijing Shao, Jing Huang, Tianfu Guan, Peng Wen, Guozhong Cao and  Lin Jiang

Journal of Materials Chemistry A, Issue 8, 2018


A Facile Low Temperature Fabrication of High Performance CsPbI2Br All-Inorganic Perovskite Solar Cells

Yong Wang, Taiyang Zhang, Feng Xu, Yihui Li, Yixin Zhao

SOLAR RRL, Volume 2, Issue 1


Diffraction‐Grated Perovskite Induced Highly Efficient Solar Cells through Nanophotonic Light Trapping

Yang Wang, Peng Wang, Xue Zhou, Chang Li, Huizeng Li, Xiaotian Hu, Fengyu Li  Xiaoping Liu, Mingzhu Li, Yanlin Song

Advanced Energy Materials,  Volume 0, Issue 0


Green Anti‐Solvent Processed Planar Perovskite Solar Cells with Efficiency Beyond 19%

Min Zhang, Zenghua Wang, Bin Zhou, Xuguang Jia, Qingshan Ma, Ningyi Yuan, Xiaojia Zheng, Jianning Ding, Wen‐Hua Zhan

SOLAR RRL, Volume2, Issue2, February 2018, Pages 1700213


The Critical Role of Anode Work Function in Non-Fullerene Organic Solar Cells Unveiled by Counterion-size-controlled Self-doping Conjugated Polymers

Yong Cui, Guoxiao Jia, Jie Zhu, Qian Kang, Huifeng Yao, Lili Lu, Bowei Xu, and Jianhui Hou

Chemistry of Materials, 2018, 30 (3), Pages 1078–1084


Green Anti-Solvent Processed Planar Perovskite Solar Cells with Efficiency Beyond 19%

Min Zhang, Zenghua Wang, Bin Zhou, Xuguang Jia, Qingshan Ma, Ningyi Yuan, Xiaojia Zheng, Jianning Ding, Wen‐Hua Zhang

SOLAR RRL, Volume 2, Issue 2


A mixed-cation lead iodide MA1−xEAxPbI3 absorber for perovskite solar cells

Yong Wang, Taiyang Zhang, Ge Li, Feng Xu, Tian Wang, Yihui Li, Yang Yang, Yixin Zhao

Journal of Energy Chemistry, Volume 27, Issue 1, 1 January 2018, Pages 215-218


Planar perovskite solar cells employing copper(I) thiocyanate/N,N'-di(1-naphthyl)-N,N'-diphenyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine bilayer structure as hole transport layers

Zong-Liang Tseng and Lung-Chien Chen

Japanese Journal of Applied Physics, Volume 57, Number 2S2


Moldable biomimetic nanoscale optoelectronic platforms for simultaneous enhancement in optical absorption and charge transport

Jagdish A. K, Kavita Garg, Praveen C. Ramamurthy, Debiprosad Roy Mahapatra and  Gopalkrishna Hegde

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, Issue 8, 2018


A non-fullerene small molecule processed with green solvent as an electron transporting material for high efficiency p-i-n perovskite solar cells

Jingsheng Miao, Zhao Hu, Ming Liu, Muhammad Umair Ali, Osamu Goto, Wei Lu, Tingbin Yang, Yongye Liang, HongMeng

Organic Electronics, Volume 52, January 2018, Pages 200-205


Reduced interface losses in inverted perovskite solar cells by using a simple dual-functional phenanthroline derivative

Zhao Hu, Jingsheng Miao, Tingting Li, Ming Liu, Imran Murtaza, Hong Meng

Nano Energy, Volume 43, January 2018, Pages 72-80


Self-powered, high-speed Sb2Se3/Si heterojunction photodetector with close spaced sublimation processed Sb2Se3 layer

Gang Li, Zhiqiang Li, Jingwei Chen, Xu Chen, Shuang Qiao, Shufang Wang, Ying Xu, Yaohua Mai

Journal of Alloys and Compounds, Volume 737, 15 March 2018, Pages 67-73


Performance enhancement of perovskite solar cells using NH4I additive in a solution processing method

Srinivasa RaoPathipati, Muhammad NaeemShah

Solar Energy, Volume 162, 1 March 2018, Pages 8-13


Effect of organic ligand-decorated ZnO nanoparticles as a cathode buffer layer on electricity conversion efficiency of an inverted solar cell

Alireza Samavati, Zahra Samavati, A. F. Ismail, M. H. D. Othman, Mukhlis A. Rahman and I. S. Amiri

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, RSC Adv., 2018,8, Issue 3, Pages 1418-1426


Bright prospect of using alcohol-soluble Nb2O5 as anode buffer layer for efficient polymer solar cells based on fullerene and non-fullerene acceptors

YimingBai, BoYang, FuzhiWang, HuiyunLiu, TasawarHayat, AhmedAlsaedi, Zhan'aoTan

Organic Electronics, Volume 52, January 2018, Pages 323-328

Effects of alkyl side chains positioning and presence of fused aromatic units in the backbone of low-bandgap diketopyrrolopyrrole copolymers on the optoelectronic properties of organic solar cells

Christos L. Chochos, Athanasios Katsouras, Sofia Drakopoulou, Christina Miskaki, Miron Krassas, Pavlos Tzourmpakis, George Kakavelakis, Christian Sprau, Alexander Colsmann  Benedetta M. Squeo, Vasilis G. Gregoriou, Emmanuel Kymakis, Apostolos Avgeropoulos

Ploymer ChemistryVolume56, Issue1


Room-temperature fabrication of a delafossite CuCrO2 hole transport layer for perovskite solar cells

Wiley A. Dunlap-Shohl, Trey B. Daunis, Xiaoming Wang, Jian Wang, Boya Zhang, Diego Barrera, Yanfa Yan, Julia W. P. Hsu and  David B. Mitzi 

Journal of Materials Chemistry A, Issue 2, 2018


Improved photocurrent and efficiency of non-fullerene organic solar cells despite higher charge recombination

Biao Xiao, Jingnan Song, Bing Guo, Minli Zhang, Wanbin Li, Ruixue Zhou, Jiyan Liu, Hong-Bo Wang,  Maojie Zhang, Guoping Luo, Feng Liu and Thomas P. Russell

Journal of Materials Chemistry A, Issue 3, 2018


Uniform, high crystalline, (100) crystal orientated perovskite films without PbI2 residue by controlling the nanostructure of PbI2

Qiuju Liang, Jie Han, Hongxiang Li, Liang Chen, Zhiyuan Xie, Jiangang Liu, Yanchun Han

Organic Electronics, Volume 53, February 2018, Pages 26-34


Molecular design with silicon core: toward commercially available hole transport materials for high-performance planar p–i–n perovskite solar cells

Journal of Materials Chemistry A, Issue 2, 2018


Enhancing the performance of a fused-ring electron acceptor via extending benzene to naphthalene

Jingshuai Zhu, Yang Wu, Jeromy Rech, Jiayu Wang, Kuan Liu, Tengfei Li, Yuze Lin, Wei Ma, Wei You and Xiaowei Zhan

Royal Society of Chemistry 2018


Bay-annulated indigo based near-infrared sensitive polymer for organic solar cells

Jingshuai Zhu, Tengfei Li, Keli Shi, Jiayu Wang, Yuze Lin, Gui Yu, Xiaowei Zhan

Polymer Chemistry, Volume 56, Issue 2, January 15, 2018, Pages 213–220


Effects of annealing on CH3NH3PbI3(Cl) perovskite photovoltaic devices

Takeo OKU, Yuya OHISHI

Journal of the Ceramic Society of Japan


Cyclometalated Pt complex based random terpolymers as electron acceptors for all polymer solar cells

Xuyu Gao, Menghan Wang, Xudong Cao, Jie Yang, Yu Zhong, Zhiguo Zhang, Cheng Li, Sven Huettner, Youtian Tao, Yongfang Li, Wei Huang

Polymer Chemistry, Volume 56, Issue 1, January 1, 2018, Pages 105–115


Rational design of conjugated side chains for high-performance all-polymer solar cells

Wei Huang, Meilin Li, Fengyuan Lin, Yang Wu, Zhifan Ke, Xing Zhang, Rui Ma, Tingbin Yang, Wei Ma and Yongye Liang

Royal Society of Chemistry


Highly oriented two-dimensional formamidinium lead iodide perovskites with a small bandgap of 1.51 eV

Jielin Yan, Weifei Fu, Xinqian Zhang, Jiehuan Chen, Weitao Yang, Weiming Qiu, Gang Wu, Feng Liu, Paul Heremans and Hongzheng Chen

Royal Society of Chemistry