Publications of 2019

Publications of 2019. Reference to: AAA Solar Simulator, QE-R Quantum Efficiency Measurement, and Luminescence  Measurement System.

The publications referencing AAA Solar Simulator

Boosting the ultra-stable unencapsulated perovskite solar cells by using montmorillonite/CH3NH3PbI3 nanocomposite as photoactive layer.
Hsin-Hsiang Huang, Yen-Chen Shih, Leeyih Wang and  King-Fu Lin
Energy & Environmental Science, Issue 4, 2019.

Boosting efficiency of planar heterojunction perovskite solar cells to 21.2% by a facile two-step.
Shina Li, He Ren,Yong Yan
Applied Surface Science, Volume 484, 1 August 2019, Pages 1191-1197

Patterned Wettability Surface for Competition‐Driving Large‐Grained Perovskite Solar Cells.

Yang Wang, Mingzhu Li, Huizeng Li, Yangjie Lan, Xue Zhou, Chang Li, Xiaotian Hu, Yanlin Song
Advanced Energy Materials, https://doi.org/10.1002/aenm.201900838

A Tandem Organic Solar Cell with PCE of 14.52% Employing Subcells with the Same Polymer Donor and Two Absorption Complementary Acceptors.

Lingxian Meng, Yuan‐Qiu‐Qiang Yi, Xiangjian Wan,  Yamin Zhang, Xin Ke, Bin Kan, Yanbo Wang, Ruoxi Xia, Hin‐Lap Yip, Chenxi Li, Yongsheng Chen
Advanced Materials, Volume 31, Issue 18

Crosslinked and dopant free hole transport materials for efficient and stable planar perovskite solar cells.

Yun Zhang, Chun Kou, Junjie Zhang, Yahui Liu, Wenhua Li, Zhishan Bo and  Ming Shao
Journal of Materials Chemistry A, Issue 10, 2019

Low-bandgap non-fullerene acceptors based on selenophene π spacer and alkylated indaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene for organic solar cells.

Xiaowei Zhang, Qi Wang, Ziqi Liang, Miaomiao Li, Yanhou Geng
Organic Electronics, Volume 69, June 2019, Pages 200-207

Polymer solar cells based on spontaneously-spreading film with double electron-transporting layers.

Hao Lu, Heng Lu, Yahui Liu,Jia Tu, Miao Li, Xinjun Xu, Youzhi Wu, Zhishan Bo
Organic Electronics, Volume 69, June 2019, Pages 56-61

Surface modification of ZnO electron transport layers with glycine for efficient inverted non-fullerene polymer solar cells.

Xiaoqian Zhu, Bing Guo, Jin Fang, Tianshu Zhai, Yanan Wang, Guangwei Li, Jianqi Zhang, Zhixiang Wei, Steffen Duhm, Xia Guo, Maojie Zhang, Yongfang Li
Organic Electronics, Volume 70, July 2019, Pages 25-31

Heteroatom substitution-induced asymmetric A–D–A type non-fullerene acceptor for efficient organic solar cells.
Chao Lia, Jiali Song, Yunhao Cai, Guangchao Han, Wenyu Zheng, Yuanping Yi, Hwa Sook Ryu, Han  Young Woo, Yanming Sun
Journal of Energy Chemistry, Volume 40, January 2020, Pages 144-150

Electrospun porous Fe2O3 nanotubes as counter electrodes for dye‐sensitized solar cells.

Chenle Zhang, Peixin Zhang, Han Zhang
Journal of Energy Research, https://doi.org/10.1002/er.4624

Enhanced Hole Transportation for Inverted Tin‐Based Perovskite Solar Cells with High Performance and Stability.

Cong Liu, Jin Tu, Xiaotian Hu, Zengqi Huang, Xiangchuan Meng, Jia Yang,  Xiaopeng Duan, Licheng Tan, Zhen Li,  Yiwang Chen
Advanced Functional Materials, Volume 29, Issue 18

Triimide‐Functionalized n‐Type Polymer Semiconductors Enabling All‐Polymer Solar Cells with Power Conversion Efficiencies Approaching 9%.

Yingfeng Wang, Zhenglong Yan,  Mohammad Afsar Uddin, Xin Zhou, Kun Yang, Yumin Tang, Bin Liu,  Yongqiang Shi, Huiliang Sun, Aiying Deng, Junfeng Dai, Han Young Woo, Xugang Guo
Solar RRL, 19 April 2019

Ternary organic solar cells based on two compatible PDI-based acceptors with an enhanced power conversion efficiency.

Kangkang Weng, hao Li, Pengqing Bi,  Hwa Sook Ryu, Yikun Guo, Xiaotao Hao, Dahui Zhao, Weiwei Li, Han Young Wooc  and  Yanming Sun
Journal of Materials Chemistry A, Issue 8, 2019

Tailoring the Functionality of Organic Spacer Cations for Efficient and Stable Quasi‐2D Perovskite Solar Cells.

Weifei Fu, Hongbin Liu, Xueliang Shi,   Lijian Zuo, Xiaosong Li, Alex K.‐Y. Jen
Advanced Science News, 22 April 2019


The publications referencing QE-R Quantum Efficiency Measurement System 

Antimonene quantum dot-based solid-state solar cells with enhanced performance and high stability.

Chenle Zhanga, Yongling Li, Peixin Zhang, Meng Qiu, Xiantao Jiang, Han Zhang
Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 189, January 2019, Pages 11-20

Anti-solvent engineering for efficient semitransparent CH3NH3PbBr3 perovskite solar cells for greenhouse applications.

Waqas Siddique Subhani, Kai Wang, Minyong Du, Xiuli Wang, Ningyi Yuan, Jianning Ding, Shengzhong FrankLiu
Journal of Energy Chemistry, Volume 34, July 2019, Pages 12-19

Enhance the performance and stability of methylammonium lead iodide perovskite solar cells with guanidinium thiocyanate additive.

Nian Cheng, Weiwei Li, Menghan Zhang, Hangjuan Wu, Shujie Sun, Zhiqiang Zhao, Zhenyu Xiao, Zhuzhu Sun, Wei Zi, Liang Fang
Current Applied Physics, Volume 19, Issue 1, January 2019, Pages 25-30

NiO@carbon spheres: A promising composite electrode for scalable fabrication of planar perovskite solar cells at low cost.

Sajid Sajid, Ahmed Mourtada Elseman, Dong Wei, Jun Ji, Shangyi Dou, Hao Huang, Peng Cui, Meicheng Li
Nano Energy, Volume 55, January 2019, Pages 470-476

Passivation of the grain boundaries of CH3NH3PbI3 using carbon quantum dots for highly efficient perovskite solar cells with excellent environmental stability.

Qiang Guo, Fanglong Yuan, Bing Zhang, Shijie Zhou, Jin Zhang, Yiming Bai, Louzhen Fan, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi and Zhan'ao Tan
Nanoscale, 2019, 11, 115-124

Efficient planar CH3NH3PbBr3 perovskite solar cells prepared at room temperature with ionic-liquids/fullerene as an electron transport bilayer.

Jicheng Luan, Jia Xu, Jing Chen, Xingwen Shi, Bing Zhang, Songyuan Dai, Jianxi Yao
Journal of Solid State Chemistry,  Volume 270, February 2019, Pages 436-442

Moisture-tolerant supermolecule for the stability enhancement of organic–inorganic perovskite solar cells in ambient air.

Dong Wei, Hao Huang, Peng Cui, Jun Ji, Shangyi Dou, Endong Jia, Sajid Sajid, Mengqi Cui, Lihua Chu, Yingfeng Li, Bing Jiang  and  Meicheng Li
Nanoscale, Issue 3, 2019

Omnidirectional sub-bandgap photo-detection using functionalized moulded composite flexible platforms.

Kumar Molahalli Panidhara, Anakkavoor Krishnaswamy Jagdish, Arul Varman Kesavan, Praveen C. Ramamurthy
Optical Materials, Volume 88, February 2019, Pages 359-365

Potassium-intercalated rubrene as a dual-functional passivation agent for high efficiency perovskite solar cells.

Pingli Qin, Jiliang Zhang, Guang Yang, Xueli Yub  and  Gang Li
Journal of Materials Chemistry A, Issue 4, 2019

Low-temperature processed inorganic perovskites for flexible detectors with a broadband photoresponse.

Ting Zhang, Feng Wang, Peng Zhang, Yafei Wang, Hao Chen, Jian Li,a  Jiang Wu, Li Chen, Zhi David Chenad  and  Shibin Li
Nanoscale, Issue 6, 2019

Effects of thermally cross-linkable polymeric additive in the photoactive layer of polymer solar cells.

Fang-Chi Hsu, Jia-Yu Lin
Organic Electronics, Volume 67, April 2019, Pages 128-135

Crosslinked and Dopant Free Hole Transport Materials for Efficient and Stable Planar Perovskite Solar Cells.

Ming Shao,  Yun Zhang,  Chun Kou,  Junjie Zhang,  Yahui Liu,  Wenhua Li  and  Zhishan Bo 
Journal of Materials Chemistry A,  Issue 10, 2019

Enhancing the charge transport in organic photoactive layer via vertical component engineering for efficient perovskite/organic integrated solar cells.

Chenyun Wang,  Yiming Bai,  Qiang Guo,  Chunyan Zhao,  Jin Zhang,  Si-Qian Hu,  Tasawar Hayat,  Ahmed Alsaedi  and  Zhan'ao Tan 
Nanoscale, Issue 9, 2019

Effects of TiO2 nanoparticles with different sizes on the performance of CH3NH3PbI3-xClx solar cells.

Naoki Ueoka, Takeo Oku, Atsushi Suzuki, Hiroki Sakamoto, Masahiro Yamada, Satoshi Minami and Masanobu Okita
AIP Conference Proceedings, 2067, 020001 (2019)

Effects of KBr or KCl addition to CH3NH3PbI3(Cl) photovoltaic devices.

Hayato Machiba, Takeo Oku and Atsushi Suzuki
AIP Conference Proceedings, 2067, 020009 (2019)

Effects of poly(methyl methacrylate) addition to perovskite photovoltaic devices
.
Masaya Taguchi, Atsushi Suzuki, Naoki Ueoka and Takeo Oku
AIP Conference Proceedings, 2067, 020018 (2019)

Fabrication and photovoltaic properties of an invert-type organic thin-film solar cells incorporation of phosphorescent material into electron transport layer.

Yusuke Matsumiya, Tsuyoshi Akiyama, Itsunari Yamada and Takeo Oku
AIP Conference Proceedings , Volume 2067, Issue 1

Single-Junction Organic Solar Cell with over 15% Efficiency Using Fused-Ring Acceptor with Electron-Deficient Core.

JunYuan, Yunqiang Zhang, Liuyang Zhou, Guichuan Zhang, Hin-LapYip, Tsz-KiLau, Xinhui Lu, Can Zhu, Hongjian Peng, Paul A. Johnson, Mario Leclerc, Yong Cao, JacekUlanski, Yongfang Li, Yingping Zou
Joule, Available online 17 January 2019

Passivation of the grain boundaries of CH3NH3PbI3 using carbon quantum dots for highly efficient perovskite solar cells with excellent environmental stability.

Qiang Guo, Fanglong Yuan, Bing Zhang, Shijie Zhou, Jin Zhang, Yiming Bai, Louzhen Fan, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi and Zhan'ao Tan
ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, Issue 1, 2019

Enhancing the electron blocking ability of n-type MoO3 by doping with p-type NiOx for efficient nonfullerene polymer solar cells.

Yiming Bai, Chunyan Zhao, Qiang Guo, Jin Zhang, Siqian Hu, Jiyan Liu, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi, Zhan'ao Tan
Organic Electronics, Volume 68, May 2019, Pages 168-175

Enhancing charge transport in an organic photoactive layer via vertical component engineering for efficient perovskite/organic integrated solar cells.

Chenyun Wang, Yiming Bai, Qiang Guo, Chunyan Zhao, Jin Zhang,  Siqian Hu, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedid  and  Zhan'ao Tan
Nanoscale, Issue 9, 2019

Patterned Wettability Surface for Competition‐Driving Large‐Grained Perovskite Solar Cells.

Yang Wang, Mingzhu Li, Huizeng Li, Yangjie Lan, Xue Zhou, Chang Li, Xiaotian Hu, Yanlin Song
Advanced Energy Materials,

A Tandem Organic Solar Cell with PCE of 14.52% Employing Subcells with the Same Polymer Donor and Two Absorption Complementary Acceptors.

Lingxian Meng, Yuan‐Qiu‐Qiang Yi, Xiangjian Wan,  Yamin Zhang, Xin Ke, Bin Kan, Yanbo Wang, Ruoxi Xia, Hin‐Lap Yip, Chenxi Li, Yongsheng Chen
Advanced Materials, Volume 31, Issue 18

Crosslinked and dopant free hole transport materials for efficient and stable planar perovskite solar cells.

Yun Zhang, Chun Kou, Junjie Zhang, Yahui Liu, Wenhua Li, Zhishan Bo and  Ming Shao
Journal of Materials Chemistry A, Issue 10, 2019

Low-bandgap non-fullerene acceptors based on selenophene π spacer and alkylated indaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene for organic solar cells.

Xiaowei Zhang, Qi Wang, Ziqi Liang, Miaomiao Li, Yanhou Geng
Organic Electronics, Volume 69, June 2019, Pages 200-207

Polymer solar cells based on spontaneously-spreading film with double electron-transporting layers.

Hao Lu, Heng Lu, Yahui Liu,Jia Tu, Miao Li, Xinjun Xu, Youzhi Wu, Zhishan Bo
Organic Electronics, Volume 69, June 2019, Pages 56-61

Performance Evaluation of Electron Transport Layers based on PCBM/P3HT BHJ Organic Solar Cells.

Gankhuleg Majig, Ankhbayar Batmunkh, Tahir Iqbal, Zulfiqar Ali, Munkhsaikhan Ochirkhuyag, Zhan'ao Tan
iCoMET, 2019.8673427

Temporal and spatial pinhole constraints in small-molecule hole transport layers for stable and efficient perovskite photovoltaics.
Xiuxiu Niu, Nengxu Li, Cheng Zhu, Lang Liu, Yizhou Zhao, Yang Ge, Yihua Chen, Ziqi Xu, Yue Lu, Manling Sui,c  Yujing Li, Alexey Tarasov, Eugene A. Goodilin, Huanping Zhou and  Qi Chen.
Journal of Materials Chemistry A, Issue 13, 2019

Surface modification of ZnO electron transport layers with glycine for efficient inverted non-fullerene polymer solar cells.

Xiaoqian Zhu, Bing Guo, Jin Fang, Tianshu Zhai, Yanan Wang, Guangwei Li, Jianqi Zhang, Zhixiang Wei, Steffen Duhm, Xia Guo, Maojie Zhang, Yongfang Li
Organic Electronics, Volume 70, July 2019, Pages 25-31

Pyrrole: an additive for improving the efficiency and stability of perovskite solar cells.

Xuping Liu, Jihuai Wu, Qiyao Guo, Yuqian Yang, Hui Luo, Quanzhen Liu, Xiaobing Wang, Xin He, Miaoliang Huanga  and  Zhang Lan
Journal of Materials Chemistry A, Issue 19, 2019

Multifunctional atomic force probes for Mn2+ doped perovskite solar cells.

Yinghui Wu, Wei Chen, Zunyuan Wan, Aleksandra  B. Djurišić, Xiyuan Feng, Liyu Liu, Guo Chen, Ruchuan Liu, Zhubing He
Journal of Power Sources, Volume 425, 15 June 2019, Pages 130-137

Enhancing Si/Organic Hybrid Solar Cells via Optimizing PEDOT:PSS Optical Properties and Anode Surface Contacts.

Hung-Chang Hsu, Yi Lai, Wei-Cheng Hsieh, Ching-Fuh Lin
IEEE Journal of Photovoltaics, Volume: 9 , Issue: 3 , May 2019

Grain boundary regulation of flexible perovskite solar cells via a polymer alloy additive.

Zhuo Yao, Dianli Qu, Yuxiang Guo, Hong Huang
Organic Electronics, Volume 70, July 2019, Pages 205-210

Role of surface microstructure of Mo back contact on alkali atom diffusion and Ga grading in Cu(In,Ga)Se2 thin film solar cells.

Junbo Gong, Yifan Kong, Jianmin Li, Xiangqi Wang, Yande Que,  Zengming Zhang, Zejun Ding, Xudong Xiao
Energy Science & Engineering, 05 April 2019

Light management through up-conversion and scattering mechanism of rare earth nanoparticle in polymer photovoltaics

Arul VarmanKesavan, M.P.Kumar, Arun D.Rao, Praveen C.Ramamurthy
Optical Materials, Volume 94, August 2019, Pages 286-293

Alkali Chlorides for the Suppression of the Interfacial Recombination in Inverted Planar Perovskite Solar Cells.

Wei Chen, Yecheng Zhou, Guocong Chen, Yinghui Wu, Bao Tu, Fang‐Zhou Liu, Li Huang, Alan Man, Ching Ng, Aleksandra B. Djurišić, Zhubing He
Advanced Energy Materials, Volume 9, Issue 19

Efficient and stable carbon-based perovskite solar cells enabled by the inorganic interface of CuSCN and carbon nanotubes
.
Xin Wu, Liqiang Xie, Kebin Lin,  Jianxun Lu, Kexiang Wang, Wenjing Feng, Bingbing Fan, Penggang Yin  and  Zhanhua Wei
Journal of Materials Chemistry AIssue 19, 2019

Stable, High‐Sensitivity and Fast‐Response Photodetectors Based on Lead‐Free Cs2AgBiBr6 Double Perovskite Films.

Jie Yang, Chunxiong Bao, Weihua Ning, Bo Wu, Fuxiang Ji, Zhibo Yan,  Youtian Tao, Jun‐Ming Liu, Tze Chien Sum, Sai Bai, Jianpu Wang, Wei Huang, Wenjing Zhang, Feng Gao
Advanced Optical Materials, 03 May 2019

Triarylphosphine Oxide as Cathode Interfacial Material for Inverted Perovskite Solar Cells.

Kai Wang, Marios Neophytou, Erkan Aydin, Mingcong Wang, Thomas Laurent, George T. Harrison, Jiang Liu, Wenzhu Liu, Michele De Bastiani, Jafar I. Khan, Thomas D. Anthopoulos, Frédéric Laquai, Stefaan De Wolf
Advanced Materials Interfaces, 08 May 2019

Additive Effect of Formamidinium Chloride in Methylammonium Lead Halide Compound-Based Perovskite Solar Cells.

Atsushi Suzuki, Masataka Kato, Naoki Ueoka, Takeo Oku
Journal of Electronic Materials, June 2019, Volume 48, Issue 6, pp 3900–3907

Facile synthesis of composite tin oxide nanostructures for high-performance planar perovskite solar cells.

Mriganka Singh, Annie Ngm Zhiwei Ren, Hanlin Hu, Hong-Cheu Lin, Chih-WeiChu, Gang Li
Nano Energy, Volume 60, June 2019, Pages 275-284

Ammonia-treated graphene oxide and PEDOT:PSS as hole transport layer for high-performance perovskite solar cells with enhanced stability.

Yu Wang, Yao Hu, Dongwei Han, Quan Yuan, Tiantian Cao,  Ning Chen,  Dongying Zhou, Hailin Cong, Lai Feng
Organic Electronics, Volume 70, July 2019, Pages 63-70

Solution‐processed copper (I) thiocyanate (CuSCN) for highly efficient CdSe/CdTe thin‐film solar cells.

Angelique Montgomery, Liping Guo,  Corey Grice, Rasha A. Awni, Swapnil Saurav, Lin Li, Yanfa Yan, Feng Yan
Progress in Photovoltaics , 21 May 2019

Fabrication and characterization of perovskite type solar cells using phthalocyanine complexes.

Atsushi Suzuki, Hiroki Okumura, Yasuhiro Yamasaki, Takeo Oku
Applied Surface Science, Volume 488, 15 September 2019, Pages 586-592

Cation and anion immobilization through chemical bonding enhancement with fluorides for stable halide perovskite solar cells.

Nengxu Li, Shuxia Tao, Yihua Chen, Xiuxiu Niu, Chidozie K. Onwudinanti, Chen Hu, Zhiwen Qiu, Ziqi Xu, Guanhaojie Zheng, Ligang Wang, Yu Zhang, Liang Li, Huifen Liu, Yingzhuo Lun, Jiawang Hong, Xueyun Wang, Yuquan Liu, Haipeng Xie, Yongli Gao, Yang Bai, Shihe Yang, Geert Brocks, Qi Chen and Huanping Zhou
Nature Energy, 4, 408–415 (2019) 

Triimide‐Functionalized n‐Type Polymer Semiconductors Enabling All‐Polymer Solar Cells with Power Conversion Efficiencies Approaching 9%.

Yingfeng Wang, Zhenglong Yan,  Mohammad Afsar Uddin, Xin Zhou, Kun Yang, Yumin Tang, Bin Liu,  Yongqiang Shi, Huiliang Sun, Aiying Deng, Junfeng Dai, Han Young Woo, Xugang Guo
Solar RRL, 19 April 2019

Goldschmidt-rule-deviated perovskite CsPbIBr2by barium substitution for efficient solar cells.

Waqas Siddique Subhani, Kai Wang, Minyong Du, Shengzhong FrankLiu
Nano Energy,  Volume 61, July 2019, Pages 165-172

Optimizing solution-processed C60 electron transport layer in planar perovskite solar cells by interfacial modification with solid-state ionic-liquids.
Jia Xu, Xingwen Shi, Jing Chen, Jicheng Luan, Jianxi Yao
Journal of Solid State Chemistry, Volume 276, August 2019, Pages 302-308

Fabrication and evaluation of K-doped MA0.8FA0.1K0.1PbI3(Cl) perovskite solar cells.

Hayato Machiba, Takeo Oku, Taku Kishimoto, Naoki Ueoka, Atsushi Suzuki
Chemical Physics Letters, Volume 730, September 2019, Pages 117-123

Interfacial Engineering and Optical Coupling for Multicolored Semitransparent Inverted Organic Photovoltaics with Record Efficiency Over 12%.
Yiming Bai , Chunyan Zhao , Xiaohan Chen , Shuai Zhang , Shaoqing Zhang , Tasawar Hayat , Ahmed Alsaedi , Jianhui Hou , Zhan'ao Tan and Yongfang Li
ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, DOI: 10.1039/C9TA05789G (Paper)

Radioluminescent nuclear battery containing CsPbBr3 quantum dots: Application of a novel wave‐shifting agent.

Wang Chen, Xiaobin Tang, Yunpeng Liu, Zhiheng Xu, Yuan Zicheng ,  Zhengrong Zhang, Kai Liu
International Journal of Energy Research , 03 June 2019

21.7% efficiency achieved in planar n–i–p perovskite solar cells via interface engineering with water-soluble 2D TiS2.

Peng Huang, Qiaoyun Chen,  Kaicheng Zhang, Ligang Yuan, Yi Zhou, Bo Song and  Yongfang Li
Journal of Materials Chemestry A, Issue 11, 2019

A Thermodynamically Favored Crystal Orientation in Mixed Formamidinium/Methylammonium Perovskite for Efficient Solar Cells.

Ziqi Xu, Zonghao Liu, Nengxu Li, Gang Tang, Guanhaojie Zheng, Cheng Zhu, Yihua Chen, Ligang Wang,Yuan Huang, Liang Li, Ning Zhou, Jiawang Hong, Qi Chen,  Huanping Zhou
Advanced Materials, 22 April 2019

An universal electron transport layer involving hydrogen plasma–treated tungsten disulfide nanosheets doped zinc oxide layers for polymer donors with fullerene or small molecule acceptor photovoltaics.

Yi-Jiun Huang, Po-Jen Yen,Hao-Cheng Wang, Hsiu-Cheng Chen, Kung-Hwa Wei
Organic Electronics, Volume 72, September 2019, Pages 6-17

Ternary organic solar cells based on two compatible PDI-based acceptors with an enhanced power conversion efficiency.

Kangkang Weng, hao Li, Pengqing Bi,  Hwa Sook Ryu, Yikun Guo, Xiaotao Hao, Dahui Zhao, Weiwei Li, Han Young Wooc  and  Yanming Sun
Journal of Materials Chemistry A, Issue 8, 2019

Understanding the Impact of Cu-In-Ga-S Nanoparticles Compactness on Holes Transfer of Perovskite Solar Cells.

Dandan Zhao, Yinghui Wu, Bao Tu , Guichuan Xing, Haifeng Li and Zhubing He
Nanomaterials, 2019, 9(2), 286

Low-temperature synthesis of all-inorganic perovskite nanocrystals for UV-photodetectors.

Hao Zhang, Zihan Zhang, Chao Ma,  Yuquan Liu, Haipeng Xie, Shiqiang Luo, Yongbo Yuan, Yongli Gao, Yong Zhang, Wenquan Ming, Yi Liu,  Anlian Pan and  Bin Yang
Journal of Materials Chemistry C, Issue 18, 2019

Enhanced JSC of P3HT-based non-fullerene polymer solar cells by modulating aggregation effect of P3HT in solution state.

Chenyi Yang, Ningning Liang, Long Ye, Harald Ade, Xiaotao Yuan, Jianhui Hou
Organic Electronics, Volume 68, May 2019, Pages 15-21

Enhancing photocurrent of Cu(In,Ga)Se2 solar cells with actively controlled Ga grading in the absorber layer.

Junbo Gong, Yifan Kong, Jianmin Li, Kefan Wang, Xiangqi Wang, Zengming Zhang, Zejun Ding, Xudong Xiao
Nano Energy, Volume 62, August 2019, Pages 205-211

Zwitterionic Polymer: A Facile Interfacial Material Works at Both Anode and Cathode in p‐i‐n Perovskite Solar Cells.

Qiaoyun Chen, Ligang Yuan,  Ruomeng Duan, Peng Huang, Jianfei Fu, Hui Ma, Xiaocheng Wang, Yi Zhou, Bo Song
RRL Solar, 01 May 2019

Multifunctional bipyramid-Au@ZnO core–shell nanoparticles as a cathode buffer layer for efficient non-fullerene inverted polymer solar cells with improved near-infrared photoresponse.

Jinyan Li, Yiming Bai, Bo Yang, Jin Zhang,  Xiaohan Chen, Tasawar Hayat,  Ahmed Alsaedi,  Yun Yang,   Jianhui Hou and  Zhan'ao Tan
Journal of Materials Chemistry A, Issue 6, 2019

One‐Step Blade‐Coated Highly Efficient Nonfullerene Organic Solar Cells with a Self‐Assembled Interfacial Layer Enabled by Solvent Vapor Annealing.

Yuanbao Lin, Liyang Yu, Yuxin Xia,  Yuliar Firdaus, Sheng Dong, Christian Müller, Olle Inganäs, Fei Huang,  Thomas D. Anthopoulos, Fengling Zhang, Lintao Hou
RRL Solar, 5 May 2019

Improve the crystallinity and morphology of perovskite films by suppressing the formation of intermediate phase of CH3NH3PbCl3.

Kaicheng Zhang, Yuhan Zhao, Ruomeng Duan,Peng Huang, Kai Zhu, Zhendong Li, Bin Dong, Yi Zhou, Huifang Zhu, Bo Song
Organic Electronics, Volume 68, May 2019, Pages 96-102

Double connector to TiO2 surface in small molecule triphenyl amine dyes for DSSC applications.

Eren Özkan, Adem Mutlu, Ceylan Zafer, Haluk Dinçalp
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2019/6/1

Titanium mesh-supported “TiO2 nanowire arrays/Yb-Er-F tri-doped TiO2 up-conversion nanoparticles” composite structure: Designation for high efficient flexible dye-sensitized solar cells.

Huanyu Zhang, Xiqing Lv, Rui Li, Mei Zhang, Min Guo
Thin Solid Films, Volume 681, 1 July 2019, Pages 103-113

Origin and Suppression of the Graded Phase Distribution in Ruddlesden‐Popper Perovskite Films for Photovoltaic Application.

Peng Mao, Jing Zhuang, Yuanzhi Wei, Ningli Chen, Yigang Luan, Jizheng Wang
RRL Solar, 28 March 2019

A facile room temperature solution synthesis of SnO2 quantum dots for perovskite solar cells.

Hongri Liu, Zhiliang Chen, Haibing Wang, Feihong Ye, Junjie Ma,  Xiaolu Zheng, Pengbin Gui, Liangbin Xiong,  Jian Wenb  and  Guojia Fang
Journal of Materials Chemistry A, Issue 17, 2019

Preparation of Cu(In,Ga)Se2 nanoparticles via solvothermal method in conjunction with ball milling process and its applications to thin-film solar cells.

Yen-Chih Chen, Yu-Pin Lin, Tsung-Eong Hsieh, Mei-Wen Huang
Journal of Alloys and Compounds, Volume 791, 30 June 2019, Pages 1-10